Fastighetshandling

För beställning av kopior av lagfarter, servitut eller köpehandlingar behöver vi uppgift om följande:

  • fastighetens dåvarande beteckning
  • uppgift om datum och aktnummer för inskrivningen

Saknar du uppgifter om fastigheten kan du få dem genom att kontakta Lantmäterimyndigheten, tel. 0771-636363. Lantmäterimyndigheten har digitaliserade uppgifter om inregistreringar från 1900-talet.

Upplysning om kostnader

Kan du inte lämna fullständiga uppgifter tillkommer en forskningsavgift, 225 kronor per påbörjad kvart, som mest 60 minuter.

Kopiekostnad 4 kronor per sida (A4 och A3).

Fält markerade med * är obligatoriska.
Personuppgifter *

Jag är medveten om kostnaden *

Upplysning om behandling av personuppgifter

Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 om skydd för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. Ändamålet med behandlingen är att besvara ärenden ur våra arkiv samt följa upp och utveckla ärendeprocessen. Personuppgifter som samlas in kommer förvaras i vårt ärendehanteringssystem och under kortare tid i e-postsystemet. Beställer du kopior, utdrag eller forskning där vi tar ut en avgift kommer vi lägga in namn, adress och personnummer i vårt faktureringssystem.

 

Den rättsliga grunden för behandlingen är allmänt intresse och för faktureringen rättslig förpliktelse (kommunala bokföringslagen). Ansvarig för behandlingen är Kulturnämnden i Malmö och personuppgifterna kommer att behandlas av handläggare på Malmö stadsarkiv. Personuppgifterna kan bli föremål för utlämnande i enlighet med offentlighetsprincipen. Personuppgifterna i ärendehanteringssystemet bevaras. Uppgifterna i bokföringssystemet gallras efter 10 år. Den registrerade har rätt att begära tillgång till personuppgifterna och rättelse eller radering av desamma och har även rätt att begära begränsning av, och invända mot, behandlingen. Klagomål med anledning av personuppgiftsbehandlingen ska ställas till
Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).

 

Vill du veta mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter gå in på: malmo.se/personuppgifter.

Vill du vara anonym?

Om du vill vara anonym går det bra att skicka in ett vanligt pappersbrev och be om att få ut handlingarna över disk. Handläggningen kan ta tid beroende på ärendebelastning så vänta gärna några veckor innan du besöker oss för att få ut uppgifterna. För att vara säker på att du får rätt handlingar ange gärna ett alias eller en kod som vi kan skriva på kuvertet. Du kan inte vara anonym om du önskar att få ut sekretessreglerade handlingar.

Kulturnämnden i Malmö

Baltzarsgatan 31

205 80 MALMÖ

E-post: kulturkansli@malmo.se

Malmö stads dataskyddsombud

Stadskontoret, förvaltningsavdelningen

205 80 Malmö

E-post: dataskyddsombud@malmo.se

Senast ändrad: 2018-08-20 11:00