Medverkans- och utställningsersättning (MU)

MU-avtalet är ett statligt ramavtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar. Syftet är att bild- och formkonstnärer ska få bättre förutsättningar att få betalt för sitt arbete.

MU betyder medverkans- och utställningsersättning. Ramavtalet har träffats mellan svenska staten och KRO/KIF, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund. Det är bindande för statliga institutioner och ska också vara vägledande för andra utställare med offentligt stöd, till exempel museer, konsthallar och gallerier. Avtalet började gälla 2009 och en reviderad version gäller från den 1 juli 2014. 

MU-avtalets innehåll

  • Hur avtal ska slutas mellan en konstnär och en arrangör i samband med en utställning.
  • Medverkansersättning till konstnärer för arbetet i samband med en utställning och andra kostnader som frakt, försäkring och resor.
  • Utställningsersättning, som är en upphovsrättslig ersättning. Den beräknas utifrån utställningsplatsen, utställningens längd och hur många konstnärer som medverkar. Avtalet anger olika tariffer och en miniminivå.

MU-normalavtal är en mall som bör användas när man skriver avtal mellan en konstnär och en arrangör inför en utställning.

Senast ändrad: 2017-09-27 11:08