Bestämmelser för kulturstöd

I bestämmelserna anges vem och vad som kan få kulturstöd och andra villkor för stödet. De olika formerna av stöd och stipendier har olika ansökningstider.

Detta är inledningen till de nya bestämmelser som gäller för kulturstöd.

Övergripande mål och inriktning

Malmö stads kulturstöd ska ge goda förutsättningar för det fria kulturlivet och därigenom göra Malmö till en hållbar och attraktiv stad för Malmöbor, kulturaktörer och besökare. Kulturstödet ska främja ett dynamiskt och mångsidigt kulturliv som berikar och utvecklar hela staden.

Malmö stad ger genom kulturnämnden stöd till det fria kulturlivet och till studieförbunden i Malmö. Kulturstödet riktas till verksamhet inom konst och kultur samt folkbildning. Med konst och kultur avses i detta sammanhang konstnärliga uttryck inom bland annat musik, scenkonst, bild och form, litteratur och film samt verksamhet inom kulturarv och kulturdebatt.

Kulturpolitiska mål och strategier

Malmö stads kulturpolitiska mål och Kulturstrategi 2014-2020 anger den övergripande inriktningen för kulturstödet. Yttrandefrihet, konstnärlig frihet och varje människas rätt till kultur är grundförutsättningar. Malmö stads värdegrund, som bygger på demokrati och likabehandling, delaktighet, mångfald och jämställdhet, utgör riktmärke i fördelningen av kulturstöd. Kulturstödet ska bidra till ett jämlikt kulturutövande och kulturdeltagande över hela staden. Barns och ungdomars tillgång till kulturupplevelser ska särskilt uppmärksammas. Aktörer inom det fria kulturlivet ska ha goda förutsättningar att etablera sig och verka i Malmö och att utveckla en verksamhet av hög konstnärlig kvalitet.

Malmö stads kulturstöd ska utgöra en resurs för det fria kulturlivet i Malmö, genom fördelning av ekonomiskt stöd samt dialog, information och rådgivning. Huvuddelen av det ekonomiska stödet riktas till fristående kulturorganisationer, i form av verksamhetsstöd och projektstöd. Enskilda personer kan få kulturstöd i stipendieform. För studieförbundens folkbildande verksamhet ges ett särskilt stöd.

Andra stöd och bidrag

Det finns även andra former av stöd och bidrag från Malmö stad. Stöd för vissa former av kulturaktiviteter ingår exempelvis i det föreningsstöd som fördelas av Fritidsnämnden.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-08 14:11