Projektstöd för utvecklingsprojekt i Malmö

Denna form av kulturstöd riktas till professionella fria kulturaktörer i Malmö. Det kan till exempel gälla utveckling av nya arbetssätt och nätverk, pilotprojekt eller nya internationella samarbeten inom olika konstformer. Om man vill söka stöd för publika arrangemang i Malmö finns en annan form av projektstöd. Projektstöden handläggs av kulturstödsenheten inom kulturförvaltningen.

Syfte

Stöd för utvecklingsprojekt syftar till att möjliggöra nyskapande insatser som utvecklar det professionella fria kulturlivet i Malmö.

Vilka kan få Projektstöd för publika kulturarrangemang i Malmö?

Vilka slags projekt kan få stöd?

 • Utveckling av nya nätverk och arbetssätt.
 • Utveckling av internationella samarbeten som kan ge avtryck i Malmös kulturliv.
 • Idé- och pilotutveckling inför resurskrävande produktioner inom olika konstformer och media.
 • Insatser och aktiviteter vid enstaka tillfällen eller under en avgränsad projektperiod upp till ett år.
 • Denna form av projektstöd gäller enbart projekt på professionell nivå.

Vad prioriteras?

 • Projekt av hög konstnärlig kvalitet
 • Projekt som kan bidra till utveckling av Malmös kulturliv
 • Projekt som kan öka tillgängligheten till kultur för medverkande och målgrupper med olika bakgrund och

I bedömningen ingår även:

 • Erfarenhet av och kompetens att planera och genomföra projekt
 • Att den organisation som ansöker bedöms ha huvudansvar för projektet
 • Lämplig lokal eller plats för projektet
 • Rimlig och realistisk budget, gärna med finansiering från flera källor
 • Kommunikation och spridning av projektets resultat
 • Bra samverkan med andra parter
 • Stöd för utvecklingsprojekt kan i vissa fall ges som komplement till verksamhetsstöd eller till projektstöd för publika arrangemang. Det sker då en avvägning gentemot redan beviljat stöd. Ett beviljat stöd för utvecklingsprojekt innebär inte någon garanti för att ytterligare stöd sedan beviljas för att fortsätta eller fullfölja projektet.

Vad prioriteras inte?

 • Publika kulturarrangemang i Malmö. För detta finns en annan form av projektstöd.
 • Enskilda kulturskapares och gruppers fortlöpande konstnärliga arbete, turnéer och liknande.
 • Befintlig eller återkommande verksamhet i övrigt.

Ansökan och redovisning

Ansökan kan göras upp till ett bestämt belopp, som fastställs årligen. För 2018 är beloppet 250 000 kr.  
Ansökan kan göras två gånger per år vid angivna datum:

 1. Under våren för arrangemang som genomförs under juni-december samma år. Sista ansökningsdatum våren 2018 är 1 mars och ansökningsperioden öppnar preliminärt 12 februari.
 2. Under hösten för arrangemang som genomförs under januari-december följande år.
  Sista ansökningsdatum hösten 2018 är 1 oktober. 

Redovisning av verksamhet och ekonomi ska göras senast två månader efter avslutat projekt. Ansökan och redovisning ska göras med kulturförvaltningens blanketter/formulär och enligt givna anvisningar.

Den som får stöd ska informera kulturförvaltningen om genomförandet av projektet och om eventuella förändringar i planeringen. Den som får stöd ska också informera om aktuella arrangemang.

Stöd som beviljats på grundval av felaktiga eller vilseledande uppgifter i ansökan kan medföra skyldighet att återbetala stödet. På begäran ska dokumentation, till exempel bokföring, kunna granskas av Malmö stad.

Information om beslut och utbetalning

 • Beslut om projektstöd fattas vanligen inom 8-10 veckor efter ansökningsdatum.
 • Utbetalning sker vanligen inom en månad efter beslut. Särskilda villkor kan förekomma, exempelvis att en uppdaterad planering ska inlämnas före utbetalning.

För er som har beviljats stöd

När ni fått projektstöd ska ni informera oss om eventuella ändringar och lämna in marknadsföringsmaterial till oss.

Behöver ni hjälp med ansökan?

Kontakta någon av handläggarna på kulturstödsenheten.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-01 12:58