Malmö stads barnfilmpris

Malmö stads barnfilmpris delas ut i samband med BUFF - Malmös internationella barn- och ungdomsfilmfestival.

Det delas ut till den bästa filmen som visats på festivalen och utses av en jury bestående av Malmö stads kulturdirektör, representanter för kulturnämnden samt ledamöter utsedda av BUFF.
Juryn ska ta hänsyn till två faktorer: den vinnande filmen ska hålla hög kvalitet och den ska vara nyskapande.

Innan festivalen utser BUFF cirka åtta filmer som är med i tävlingen.

Den vinnande filmen får 100 000 kronor och ett diplom.

Riktlinjer för Malmö stad barnfilmpris

1. Malmö stads barnfilmpris delas ut som belöning till den bästa barnfilmen som visas under den årliga barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF filmfestival i Malmö.

2. BUFF filmfestival utser vilka barnfilmer som ingår i tävlan.

3. Priset, som utdelas årligen under BUFF filmfestival i Malmö, består dels av ett fastställt penningbelopp, dels av ett diplom.

4. Barnfilmpristagaren utses av en priskommitté bestående av ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordförande i kulturnämnden, kulturdirektören samt av två ledamöter utsedda av BUFF filmfestival. Kommittén äger rätt att vid behov knyta till sig ytterligare expertis inom området i rådgivande syfte.

5. Priset utdelas till den regissör som enligt priskommitténs bedömning skapat den bästa barnfilmen, varvid kvalitet och/eller nyskapande skall vara viktiga bedömningsgrunder.

6. Priskommittén skall fatta beslut om pristagare senast under festivalen och utdelning av priset skall ske under densamma. Beslutet skall åtföljas av en utförlig motivering.

Guidelines for the City of Malmö’s Award for best children film

1. The City of Malmö’s Award for best children film is given out as reward to the best children film shown during BUFF the annual children and young people film festival in Malmö.

2. Buff film festival appoints which films are in competition.

3. The award, which is awarded every year during BUFF, consists of a set amount of money and of a diploma.

4. The winner is appointed by a prize committee consisting of the chairman, the deputy chairman and the second deputy chairman of the Cultural Board of the city of Malmö and the director of the department of culture of the City of Malmö and two members appointed by Buff film festival. The committee also has the right to assign additional expertise within the area, in an advisory aim, if necessary.

5. The Award goes to the director who, according to the prize committee’s assessment has done the best children film, in regard of quality and/or innovation are important assessment criteria.

6. The prize committee must decide on a winner at the latest during the festival and the handing out of the award must take place accordingly. The decision must be accompanied by an extensive motivation.

Tidigare vinnare

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Senast ändrad: 2018-10-11 13:26