Förnybar värme från jordens inre till Malmö

Malmö stad har tillsammans med Eon inlett testborrningar för att undersöka förutsättningar för Sveriges första djupgeotermiska anläggningar. Djupgeotermi har potential att kunna täcka upp emot hälften av Malmös fjärrvärmebehov.

I Malmö finns ett tre kilometer djupt borrhål där man undersökt möjligheterna att utvinna värme från jordens inre för fjärrvärme. Tekniken kallas för djupgeotermi och är en lokal och förnybar energikälla med hög leveranssäkerhet då den är oberoende av solstrålning, vind och bränsleförbränning.

- Djupgeotermi skulle kunna täcka upp emot hälften av Malmös fjärrvärmebehov och de undersökningar som gjorts i borrhålet har just avslutats. Analyserna är positiva och Eon och Malmö stad undersöker möjligheterna framåt, säger Anna Roslund, Malmö stads projektledare för satsningen.

Testborrningarna för djupgeotermi i Malmö är världsledande och skulle kunna bidra till en hållbar energiomställning i städer och regioner i världen. På europeisk nivå där fjärrvärmen domineras av fossila bränslen skulle djupgeotermi kunna vara ett kostnadseffektivt sätt att kraftigt minska växthusgasutsläpp från fjärrvärmeproduktion. Djupgeotermi kan även frigöra biobränslen i värmeverk till andra användningsområden som transporter och industri.

Malmö har goda förutsättningar att kunna anlägga djupgeotermianläggningar då Sydvästra Skånes berggrund har särskilt gynnsamma förhållanden för djupgeotermi. Tekniken är dock ännu relativt ny och globalt finns ännu bara ett fåtal andra exempel på liknande satsningar, bland annat i Finland som har som mål att bygga världens första kommersiella anläggning för djupgeotermisk energi.