BEST

Ekosystemtjänster är en förutsättning för vår överlevnad på jorden. I BEST-projektet har vi studerat vilka möjligheter och hinder som finns för en integrering av ekosystemtjänster i den fysiska planeringen.

I staden sker produktionen av ekosystemtjänster av de ekosystem som är knutna till den grönblå infrastrukturen. Den långsiktiga försörjningen av ekosystemtjänster i den täta hållbara staden är därmed beroende av hur vi hanterar den grönblå infrastrukturen inom den fysiska planeringen. Vikten av att ta hänsyn till ekosystemtjäns­ter tas upp i såväl internationella som nationella miljömål och i regeringens betänkande SOU 2013:68 poängteras att ”integreringen av ekosystemtjänster behöver ske inom många politikerområden och samhällssektorer”.

Plan och bygglagen (PBL) har en avgörande roll för möjligheten att skapa förut­sättningar för den grönblå infrastrukturen. I BEST-projektet har vi därför studerat vilket befintligt lagstöd PBL erbjuder med syftet att bevara, stärka och skapa grönblå infrastruktur. Vi har också undersökt det rådande kunskapsläget kring ekosystemtjänstbe­greppet bland kommunala och regionala tjänstemän med ansvar för den fysiska planeringen, samt hur den nuvarande integreringen av ekosystemtjänster fungerar gällande översiktsplanering, detaljplane­ring, tillgång på planeringsunderlag och i själva planeringsprocessen.

BEST-projektet genomfördes med stöd från Boverket och i projektet ingick följande åtta kommunala aktörer: Malmö (projektledare), Kristianstad, Trelleborg, Ystad, Vellinge, Eskilstuna, Upplands Väsby och Stockholm samt regionala aktörer i form av Länsstyrelsen i Skåne, Länsstyrelsen i Stockholm, Region Skåne samt Stockholm läns landsting (via Tillväxt- och regionplaneförvaltningen).

BEST