CC Build - Centrum för cirkulärt byggande

I Sverige står byggbranschen för en stor del av det avfall som genereras. Genom sin medverkan i projektet Centrum för cirkulärt byggande (CC Build) vill Malmö stad främja cirkulära lösningar i bygg- och fastighetssektorn.

Byggbranschen står för cirka 30 procent av allt avfall som genereras i Sverige. Det innebär att det finns mycket att vinna på att ställa om till ett mer resurseffektivt och cirkulärt angreppssätt.

För att kunna ställa om till en mer cirkulär bygg- och fastighetssektor, där existerande byggprodukter tillvaratas, återbrukas och återvinns, krävs samverkan, ökad kunskap och ett förändrat arbetssätt.

Målet med projektet CC Build är att etablera en nationell plattform som gör det lättare för byggaktörer att bli mer cirkulära. Dessutom ska ett lokalt kluster i Malmö etableras som gemensamt arbetar för att skapa en marknad för återbruk och cirkulära materialflöden. Det nya resurseffektiva arbetssättet ska leda till nya lokala arbetstillfällen, minskad klimatpåverkan och minskat avfall. Malmö stads roll i satsningen är att samordna och stödja de lokala aktörerna i arbetet.

Projektet bidrar till arbetet med Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030 (LFM30) och Malmö stads strategi för klimatneutralt byggande 2030.

Projektet finansieras av Vinnova och avslutas september år 2022.

Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet AB och övriga samarbetspartners är Akademiska Hus AB, Aktiebolaget Borlänge Energi, Bengt Dahlgren AB, Borlänge kommun, Business Region Göteborg AB, Byggmaterialindustrierna bysam serviceaktiebolag, Byggnadsfirman Otto Magnussion AB, Castellum AB, Chalmersfastigheter AB och Climate Recovery.

Logotyp ProCirc
Logotyp Centrum för cirkulärt byggande (CC Build)
sv