Food Malmö - Tillsammans för världens bästa mat i Malmö

Genom projektet Tillsammans för världens bästa mat i Malmö arbetar miljöförvaltningen tillsammans med lokala mataktörer för att öka kunskapen om och tillgången på god, nyttig lokalt producerad hållbar mat och dryck för alla Malmöbor.

Under år 2018 genomförde miljöförvaltningen i Malmö stad en förstudie om en lokal matstrategi för staden, finansierad av Uropeiska Regionala Utvecklingsfonden via LEADER Söderslätt. Här identifierade fyra problemområden:

  • Brist på samordning och långsiktiga strategier rörande lokal mat och dryck
  • Brist på kunskap, tillit och delaktighet när det gäller matproduktionen
  • Bristande förutsättningar för lokal produktion och förädling av mat
  • Brist på marknadsmöjligheter för lokal mat

Det är utifrån den här studien som projektet Tillsammans för världens bästa mat, även kallat Food Malmö, nu kommer utveckla gemensamma insatser med syfte att göra god, hållbar, lokal mat och dryck mer tillgänglig för Malmöborna. Projektet arbetar utifrån tre fokusområden: Samverkan, skapa mötesplatser samt skapa marknadsmöjligheter.

En aktivitet är att skapa ett partnerskap (Malmö Food Council) med olika aktörer och ta fram en strategi för samverkan kring den lokala och hållbara matens värde i staden. Bland övriga aktiviteter märks också arbete med ett skolprogram kring matens ursprung (Matologi), att stötta befintliga marknadsplatser för lokal mat och att arrangera matkunskapsworkshops och studiebesök.

Projektet är delfinansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Jordbruksverket och bidrar till att uppfylla målen i den nationella livsmedelsstrategin. Projektet pågår mellan år 2019 - 2021.

Logottyper EU och Food Malmö
sv