Sociala mervärden i Botildenborg

Malmö Innovationsarena gick utanför ramarna och skapade förändring och förflyttningar i den ordinarie verksamheten. Testandet och utvecklandet av sociala mervärden vid förtätning på kommunägd mark i Botildenborg är ett framgångsrikt exempel på det.

Botildenborg ligger i östra delen av Malmö. Här, i ett grönområde mellan villor och hyresrätter i Rosengård ska 41 bostadsrättsradhus byggas. Området får genom det en typ av bostäder som idag saknas. Utgångspunkten i arbetet har varit att öka den sociala hållbarheten, bidra till att knyta ihop befintliga bostadsområden runt parken och tillföra Botildenborg nya kvaliteter.

Utmaningen

Att förtäta med 41 radhus i ett grönområde mellan två befintliga bostadsområden.

Lösningen

  • Malmö stad, byggaktören och verksamma i Botildenborg tog fram en gemensam vision för hur man tillsammans kunde möta de sociala utmaningarna i området gemensamt. Frågor rörande barn och unga, arbete och möten mellan människor prioriterades.
  • Ett uppsökande tillvägagångssätt användes för att säkerställa att lokala perspektiv tillvaratogs i processen genom kunskapsdialoger med medborgare i samverkan med lokala aktörer.
  • Sociala mervärden skrevs in i avtalet med byggaktören vid tilldelningen av kommunal mark i området.

Resultatet

Samverkan med byggaktören och verksamma i området och det uppsökande tillvägagångsättet resulterade i samarbete med en skola i området, praktikplatser under byggtiden, dialog med boende i området och nya mötesplatser och utbildning för bostadsrättsägare.

Effekten

Från att ha startat arbetet med sociala mervärden genom Malmö Innovationsarena år 2016 arbetar Malmö stad idag systematiskt med sociala mervärden. Målsättningen är att sociala villkor ska ingå i samtliga avtal med byggaktörer vid tilldelning av kommunal mark, år 2019 innebar det 29 avtal.

Sociala mervärden i avtal vid tilldelning av kommunal mark är ett strategiskt verktyg för att säkerställa att samtliga parter arbetar enligt den vision och de överenskommelser man gemensamt kommit överens om.