SCAPIS - Luftföroreningars och bullers hälsopåverkan?

30 000 personer i flera av Sveriges större städer, däribland Malmö, har valts ut för att undersöka hur miljöfaktorerna såsom luftföroreningar och buller påverkar deras hälsa. Deltagarna följs genom livet.

Miljöförvaltningen i Malmö deltar i det nationella projektet SCAPIS (Swedish CardioPulmonary bioImage Study) genom modelleringar av luftföroreningar i Malmö mellan olika år. Kväveoxider, partiklar samt sot mäts, följs upp och jämförs med tidigare data. Syftet för projektet i stort är att identifiera eventuella risker för exempelvis stroke, KOL, plötsligt hjärtstopp och hjärtsjukdomar med hjälp av miljöfaktorer.

Förutom Malmö finns boende i Stockholm, Göteborg, Umeå och Linköping bland deltagarna. Projektet är en fortsättning på tidigare arbete som har gjorts i Malmö.

I slutändan ska projektet mynna i en förväntad större kunskap om hur hjärt- och lungsjukdomar är kopplade till olika luftföroreningar, emissionskällors betydelse och långväga luftföroreningars påverkan i Sverige och därmed också Malmö.

Projektet avslutas i december år 2022.

sv