Sharing Cities - Delning och samägande i Sege Park

Att bibehålla en hög levnadsstandard utan att tära på planetens resurser och utan att det kräver stora privatekonomiska muskler är en viktig framtidsfråga. I det nya bostadsområdet Sege Park i östra Malmö testas om delningsekonomi kan vara en del av lösningen. Boende i Sege Park ska gemensamt äga och dela bland annat ytor och saker.

Utvecklingen av städer spelar en avgörande roll för om de globala målen för en hållbar utveckling ska nås senast år 2030. Därför arbetar många städer runt om i världen med att tillsammans lära sig mer om till exempel delningsekonomi. Delningsekonomi innebär att människor delar på varor och tjänster – så att man kan äga minde men samtidigt få tillgång till mer.

I det gamla sjukhusområdet Sege Park i östra delen av Malmö växer ett nytt bostadsområde fram i en uppvuxen parkmiljö. I Sege Park testar Malmö stad tillsammans med byggherrar och systemägare (för vatten, avlopp, avfall och energi) smarta delningstjänster för till exempel gemensamma ytor, cyklar, bilar, verktyg och leksaker.

Genom det externfinansierade projektet Sharing Cities samordnas och utvärderas testerna. Kunskaper och resultat som görs i projektet ska föras vidare i Malmö stads organisation och till samarbetsstäderna i Sharing Cities. Det som visar sig fungera bra i Sege Park kan bli standard i andra bostadsområden.

De smarta och attraktiva boendemiljöerna i Sege Park ska göra det enkelt att leva hållbart. Målet är att delningstjänsterna i Sege Park ska sänka levnadskostnaderna för de boende och samtidigt minska bland annat avfall, energiåtgång och koldioxidutsläpp. Alla ska kunna bo klimatsmart.

Läs mer om arbetet i Sege Park på malmo.se/segepark.

Projektet Sharing Cities finansieras av Vinnova och avslutas i augusti år 2021. Läs mer på sharingcities.se

Sharing Cities och Vinnovas logotyper
sv