Testbädd för grönblå urbana lösningar

Att blågröna lösningar i städer minskar de negativa effekterna av förändrat väder och bidrar till ökad biologisk mångfald och trivsel råder det idag inget tvivel om. Tillsammans med flera partners arbetar Malmö stad i projektet Testbädd för grönblå urbana lösningar för att utvärdera både etablerade och ännu inte beprövade blågröna lösningar. Syftet är att bidra till grönare stadsplanering i Malmö för bättre livsmiljöer för Malmöborna.

Den tätbebyggda stadsmiljön kräver nya sätt att integrera naturen i form av blågröna lösningar. Blågröna lösningar bidrar med olika typer av ekosystemtjänster som den täta staden har ett stort behov av, till exempel möjligheter till rekreation, sänkning av stressnivåer, vattenfördröjning, bullerreglering och estetiska värden.

I projektet finns en testbädd. Testbädden är inte en specifik fysisk anläggning utan hela Malmö ses som testbädd. Målet är att installera blågröna piloter som experter inom området kan göra mätningar på och utvärdera, på flera olika ställen i Malmö.

Lösningarna kan utvärderas teoretiskt eller i verklig miljö, på tak, väggar och öppna markytor. I projektet matchas byggherrar och fastighetsägare med leverantörer av lösningar. Även rådgivning, utbildning och framtagning av skötselplaner erbjuds.

Bland annat har det installerats gröna väggar på p-husen Anna och Godsmagasinet i ett samarbete med Parkering Malmö. Lösningarna på väggarna utvärderas av experter. Därefter kan lösningarna förbättras och kan komma att spridas till fler fastigheter.

På projektets hemsida bluegreencitylab.se kan läsa du om vilka erbjudanden som finns för dig som fastighetsägare eller producent av blågröna lösningar.

Projektet avslutas december år 2021 och finansieras delvis av Vinnova. Partners i projektet: Scandinavian Green Roof Institute, Sustainable Business Hub, IVL, SLU och MKB. Projektet leds av Malmö stad.

Sharing Cities och Vinnovas logotyper
sv