$left
$middle

ACCESS - Motverka effekttoppar i elnätet med energihubb

Malmö stad ska tillsammans med Parkering Malmö AB genomföra ett pilotprojekt för att omvandla ett parkeringshus till en toppmodern energihubb för det framtida energisystemet. Fokus ligger på hur denna typ av smarta lösningar kan bli en del av det långsiktiga, strategiska arbetet med Malmös energisystem.

I takt med att befolkningen ökar i Malmö samtidigt som även elektrifieringen ökar ställs högre krav på befintliga elnät, samtidigt som klimatpåverkan ska minskas.

ACCESS är ett europeiskt sammarbetesprojekt med fokus på utveckling av smarta elnät som jämnar ut effekttoppar. ACCESS står för Advancing Communities towards low-Carbon Energy Smart System. I Malmö ska en pilot genomföras där ett parkeringshus blir en energihubb som motverkar dessa effekttoppar i elnätet, och bidra till stadens nya energistrategi. Piloten ska genomföras i det nya bostadsområdet Sege Park. Detta är en viktig pusselbit i det strategiska arbetet mot en större andel förnyelsebara energikällor.

När projektet är genomfört ska vi genom laststyrning och energilagring kunna ladda ett stort antal bilar utan att bidra med negativa effekttoppar i elnätet, och med 25 procent lägre koldioxidutsläpp än med en konventionell lösning.

Projektet avslutas i juni år 2023 och finansieras av Interreg North Sea Region.

Logotyp Vinnova
sv