$left
$middle

Clever Cities - Sociala nyttor med grönare städer

Malmö stad vill främja smarta gröna lösningar i stadsplanering för mer hållbara och socialt inkluderande städer. Därför arbetar Malmö stad, genom projektet Clever Cities, med att öka kunskapen om sociala nyttor med grönare städer bland annat i den egna organisationen och hos fastighetsägare.

För att möta de många urbana utmaningar som Malmö står inför behövs smarta lösningar som både är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara. Malmö stad arbetar bland annat för att Malmö som stad ska vara tät och grön, motståndskraftig mot klimatförändringar och jämlik. Det ställer höga krav på hur Malmö utvecklas och byggs ut.

Det finns lösningar i stadsmiljöer som till exempel kan främja biologisk mångfald, fördröja dagvattenflöden vid skyfall och på samma gång bidra till sociala nyttor. De kallas för naturbaserade lösningar.

Målet med projektet Clever Cities är att främja och möjliggöra användningen av naturbaserade lösningar i Malmös stadsplanering. På lång sikt ska projektet bidra till grönare städer som löser flera av de urbana utmaningarna samtidigt. Smarta städer, helt enkelt.

Naturbaserade lösningar i Lindängen

Genom projektet arbetar Malmö stad med att samla in och synliggöra behov och idéer på gröna lösningar som kan bidra till sociala förbättringar från boende och verksamheter i Lindängen. Projektet har nära kontakt med boende och aktörer i området.

På World Bee Day 2022 genomförde Clever Cities en aktivitetsdag med fokus på pollinerare. Syftet var att sprida budskapet om vikten av att det finns pollinerare för biologisk mångfald. Projektet har också fungerat som ett stöd för lokala odlingsgrupper och bidragit med frö, plantor och jord för att uppmana mer odling i området. Ökad biologisk mångfald och grönska i området leder också till ökad trygghet och gör området mer attraktivt.

Om projektet

Projektet avslutas år 2023 och finansieras av EU Horizon 2020.

Sharing Cities och Vinnovas logotyper

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 innovation action programme under grant agreement No 776604.

sv