$left
$middle

ProCirc – Cirkulära upphandlingar för resurseffektivitet

Malmö stad har utforskat cirkulära lösningar genom upphandling i projektet ProCirc. Målet har varit att förbättra stadens resurseffektivitet vilket har bidragit till minskat avfall och lägre klimatpåverkan.

Malmö stad liksom andra organisationer i den offentliga sektorn har stor potential att minska sin klimatpåverkan genom upphandling. För närvarande står de för cirka 15 procent av Sveriges totala utsläpp. Insatser för minskad klimatpåverkan är avgörande när vi skapar en mer hållbar framtid för Malmö och planeten.

I projektet ProCirc har Malmö stad testat innovativa metoder för att föra in cirkulära ambitioner i upphandling. Detta har stärkt organisationens kompetens inom området. Genom att ställa cirkulära krav och ha dialoger med marknaden ökar Malmö stad också leverantörernas vilja och förmåga att leverera cirkulära lösningar. Resultatet är en förbättring av organisationens resurseffektivitet inom flera områden, bland annat skyltning och navigering.

Cirkulärt skyltavtal

Malmö stad har en cirkulär inriktning i sitt avtal för skyltning och navigering. Ambitionerna med avtalet är att skapa en skylthantering i Malmö stad som har minsta möjliga miljöbelastning, samtidigt som det ska uppfylla stadens behov av skyltning och navigering.

I samarbete med leverantören har avtalet hittills fokuserat på att minska behovet av antalet skyltar och designa nya skyltar som är enkla att reparera och ändra informationen på, samt uppdatera gamla skyltar med ny information. Allt för att förlänga livslängden på skyltarna. Andra metoder som ska undersökas är att lagra skyltar som inte är i bruk för framtida användning.

Avtalets cirkulära inriktning minskar klimatpåverkan

En livcykelanalys (LCA) utförd av Malmö stad bekräftar att den cirkulära hanteringen av skyltar kan minska klimatpåverkan med upp till 85 procent. Resultatet uppnås genom att möjliggöra direkt uppdatering av skyltar på plats i stället för att ersättas med nya, vilket förlänger skyltarnas livslängd.

Kortversion av livscykelanalysen

Malmö stads resa mot cirkulär upphandling

Malmö stad har jobbat med cirkulär upphandling sedan år 2017. Idag är cirkulär upphandling en naturlig del av den centrala upphandlingsenhetens arbete.

Vägledning till omställning vid cirkulär upphandling

Ta del av ett vägledande dokument för hur organisationer kan ställa om sin organisation med mer cirkulära upphandlingar.

Kontakta för att ta del av vägledningen

Emma Börjesson

Titel:
Projektledare

Om projektet

Malmö stad arbetar med att främja cirkulära lösningar genom upphandling, bland annat inom projektet ProCirc. Projektet har medfinansierats av Interreg North Sea Region och avslutas år 2023.

Så bidrar insatsen till Malmö och planeten

Att satsa på cirkulära lösningar i upphandling bidrar till flera av våra miljö- och klimatmål. Bland annat mål 2 som handlar om att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser för Malmö stads egen organisation, samt mål 12 som handlar om att ställa om till en cirkulär ekonomi.

Logotyp ProCirc
sv