Ett Malmö med minsta möjliga klimatpåverkan

Första miljömålet

Utsläppen av växthusgaser i Malmö som geografiskt område har minskat med
70 procent*

Halten av växthusgaser i atmosfären ska, i enlighet med Paris-avtalet och nationella klimatmål, stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatet inte blir ohållbar. Växthusgasutsläppen från Malmö som geografiskt område ska därför minska kraftigt.

* Jämfört med 1990 års utsläpp. Målvärdet utgör de faktiska territoriella utsläppsminskningarna av växthusgaser.

Indikator

Totala faktiska territoriella växthusgasutsläpp i Malmö.

Andra miljömålet

Malmö stads organisation har nettonollutsläpp

Malmö stad ska vara en föregångare och behöver arbeta med organisationens egna utsläpp på ett effektivt sätt. För att uppnå minst nettonollutsläpp av växthusgaser ska Malmö stads organisation så långt som möjligt minimera utsläppen från direkta och indirekta utsläppskällor. De kvarvarande utsläppen ska kompenseras med kolinlagring för att nå nettonollutsläpp. Kolinlagring ska i största möjliga mån ske lokalt.

Indikator

Växthusgasutsläpp för Malmö stads organisation*.

* Inom Scope 1, 2, 3 för den kommunala organisationen enligt Greenhouse Gas Protocol.

Andra miljömålet

2030 är Malmös konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser på god väg till en hållbar nivå**

Malmös konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser är på god väg till en hållbar nivå**. Det är nödvändigt att inkludera de konsumtionsbaserade utsläppen när Malmös och Malmöbons påverkan på klimatet redovisas. I de
konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen ingår den klimatpåverkan som konsumtionen av varor och tjänster orsakar i Malmö, Sverige och andra länder. För att nå målet krävs ett omfattande samarbete och delaktighet med de som bor och verkar i Malmö.

** År 2050 bör de globala utsläppen vara högst ett ton per person och år i enlighet med Parisavtalet. Målvärde för 2030 som linjerar med målet för 2050 kommer tas fram i början av programperioden.

Indikator

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år.

Andra miljömålet

Malmö försörjs av 100 procent förnybar och återvunnen energi

Den energi som används till exempelvis el, värme och transporter i Malmö ska komma från förnybara energikällor eller från system som nyttjar återvunnen energi som annars gått till spillo. Återvunnen energi är till exempel avfallsförbränning, spillvärme från processer samt den värme som värmepumpar hämtar från renat avloppsvatten. I så stor utsträckning som möjligt ska den återvunna energin vara fossilfri.

Indikator

Andel förnybar och återvunnen energi.

Koppling till nationella och globala mål

Miljöprogrammet är Malmös lokala agenda för arbetet med den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. Målområdet Ett Malmö med minsta möjliga klimatpåverkan ska bidra till följande nationella och globala mål.

Sveriges miljömål

Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Ingen övergödning, God bebyggd miljö och Generationsmålet. Här finns mer information om Sveriges miljömål.

Globala mål

2 Ingen hunger, 3 God hälsa och välbefinnande, 7 Hållbar energi för alla, 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 10 Minskad ojämlikhet, 11 Hållbara städer och samhällen, 12 Hållbar konsumtion och produktion, 13 Bekämpa klimatförändringarna och 17 Genomförande och globalt partnerskap. Här finns mer information om de Globala målen.

sv