Ett Malmö med god livsmiljö

Första miljömålet

Hälsofarlig exponering har minskat avsevärt i Malmö*

Det finns många faktorer som kan påverka människans hälsa. Malmö stad ska arbeta för att minska Malmöbornas exponering för skadliga ämnen i linje med stadens kemikaliearbete. Luftföroreningshalter och bullernivåer ska ligga på en nivå som ger förutsättningar för god hälsa, trivsel och rekreation.

Indikatorer

Malmöbornas exponering för skadliga luftföroreningar.
Malmöbornas exponering för skadliga bullernivåer.
Malmöbornas exponering för skadliga kemiska ämnen.

* Nivån för hälsofarlig exponering definieras av de svenska miljömålen

Andra miljömålet

Utbudet av och tillgången till gröna och blå miljöer har ökat i Malmö

Malmöborna ska ha en ökad tillgång och närhet till attraktiva miljöer. De gröna och blå miljöerna ska ha hög biologisk mångfald och bidra till god hälsa, livskvalitet och ekosystemtjänster i ett växande Malmö. Malmö stad ska utveckla sitt arbete med sammanhängande grön infrastruktur.

Indikatorer

Utbudet av gröna och blå miljöer i stadsmiljön.
Kvalitet på parker, rekreativa platser och badvatten.
Tillgång och närhet till parker och rekreativa platser.

Andra miljömålet

Malmö har ett hållbart mobilitetssystem

I Malmö ska alla ha tillgång till ett mobilitetssystem som ger förutsättningar för en låg miljö- och hälsopåverkan. Marken ska användas effektivt och lämna företräde för hållbara transportsätt. I Malmö ska det vara självklart att gå, cykla och åka kollektivt. Malmö stads organisation ska föregå med gott exempel.

Indikatorer

Andel resor med gång, cykel och kollektivtrafik.
Andel resor i tjänst inom Malmö stads organisation med flyg och egen bil.
Omställning till hållbara godstransporter och hållbar citylogistik.
Utsläpp från vägtrafik.

Andra miljömålet

Malmös resiliens vid ett förändrat klimat har ökat

Översvämningar, värmeböljor och torka är exempel på effekter av klimatförändringar som kan påverka Malmöbornas liv och hälsa negativt. Malmö ska bli mer motståndskraftigt och öka sin förmåga att hantera klimateffekter genom insatser i planering och befintlig stadsmiljö.

Indikatorer

Malmös motståndskraft mot, och anpassning för,
konsekvenserna av

  • skyfall,
  • havsnivåhöjningar,
  • värmeböljor och
  • torka.

Koppling till nationella och globala mål

Miljöprogrammet är Malmös lokala agenda för arbetet med den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. Målområdet Ett Malmö med god livsmiljö ska bidra till följande nationella och globala mål.

Sveriges miljömål

Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Levande sjöar och vattendrag, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv och Generationsmålet. Här finns mer information om Sveriges miljömål.

Globala mål

3 God hälsa och välbefinnande, 4 God utbildning för alla, 5 Jämställdhet, 6 Rent vatten och sanitet för alla, 7 Hållbar energi för alla, 8 Anständiga arbetsvilkor och ekonomisk tillväxt, 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 10 Minskad ojämlikhet, 11 Hållbara städer och samhällen, 12 Hållbar konsumtion och produktion, 13 Bekäma klimatförändringarna, 14 Hav och marina resurser, 15 Ekosystem och biologisk mångfald och 17 Genomförande och globalt partnerskap. Här finns mer information om de Globala målen.

sv