Ett Malmö med rik och frisk natur

Första miljömålet

Ökad biologisk mångfald i Malmö

Biologisk mångfald är en livsviktig resurs och avgörande för att ekosystem ska kunna göra nytta så som att rena vatten och luft, lagra kol och pollinera våra grödor. Malmö ska ha ett rikt utbud och stor variation av naturmiljöer. Det är viktigt att arter kan spridas mellan olika naturmiljöer. Värdet av den biologiska mångfalden ska integreras i planering och utveckling av staden.

Indikatorer

Artrikedom (utvalda arter) på land och i vattendrag.
Areal mark som har formellt skydd.
Areal med naturvårdsinriktad skötsel.
Areal natur enligt Naturvårdsplan.

Andra miljömålet

Värna Malmös odlingslandskap och bruka det hållbart

Mark är en viktig naturresurs. Hur den planeras och används får konsekvenser över lång tid. Jordbruksmarken i Malmö är bland Sveriges bästa. Denna behöver värnas för att bland annat säkra en fortsatt långsiktig matproduktion. Metoderna för att bruka jordbruksmarken ska anpassas så att de bevarar och utvecklar markens kvalitet och dess naturvärden.

Indikatorer

Andel ekologiskt odlad jordbruksmark.
Antal småbiotoper i odlingslandskapet.
Areal jordbruksmark.

Andra miljömålet

Fler skyddade havsområden i Malmö och hållbar förvaltning av vatten och hav

Malmös yta består till ungefär hälften av hav. Hav och vattendrag är viktiga livsmiljöer som bidrar till biologisk mångfald och ger flera ekosystemtjänster. För att skydda ekosystemen i hav och vatten behöver utsläpp av föroreningar och avfall samt läckage av näringsämnen minimeras. Malmö stad ska förvalta värdefulla havs- och vattenområden på ett hållbart sätt.

Indikatorer

Halt föroreningar och mängd näringsämnen i hav och vattendrag.
Andel havsyta med formellt skydd.
Volym (m3) bräddat vatten.

Andra miljömålet

Ökad resurseffektivitet

Genom ökad konsumtion förbrukas jordens resurser i allt snabbare takt och Malmös ekologiska fotavtryck behöver minska. Malmö ska ställa om till en mer cirkulär ekonomi där spill och avfall minimeras och energieffektivisering möjliggörs. Produkter, material och resurser ska nyttjas fullt ut, om möjligt återanvändas, och slutligen återvinnas.

Indikatorer

Inköp av cirkulära eller hållbarhetsmärkta matvaror, artiklar och tjänster.
Avfall och återvinning (för hela Malmö)*.
Verksamheters energieffektivisering och omställning till en cirkulär ekonomi.

* Följs upp enligt Kretsloppsplanen.

Koppling till nationella och globala mål

Miljöprogrammet är Malmös lokala agenda för arbetet med den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. Målområdet ett Malmö med rik och frisk natur ska bidra till följande natinella och globala mål.

Sveriges miljömål

Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv och Generationsmålet. Här finns mer information om Sveriges miljömål.

Globala mål

3 God hälsa och välbefinnande, 5 Jämställdhet, 6 Rent vatten och sanitet för alla, 7 Hållbar energi för alla, 8 Anständiga arbetsvilkor och ekonomisk tillväxt, 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 10 Minskad ojämlikhet, 11 Hållbara städer och samhällen, 12 Hållbar konsumtion och produktion, 13 Bekäma klimatförändringarna, 14 Hav och marina resurser, 15 Ekosystem och biologisk mångfald och 17 Genomförande och globalt partnerskap. Här finns mer information om de Globala målen.

sv