$left
$middle

Näringslivsprogram

Ett starkt och hållbart näringsliv - Näringslivsprogram för 2017-2022. För ökad tillväxt, fler växande företag och jobb för Malmöbor.

Vi vill att det ska vara attraktivt och enkelt att starta, utveckla och driva företag i Malmö. Företagen i Malmö ska ges så goda förutsättningar att växa och utveckla sin verksamhet som möjligt. Att skapa dessa goda förutsättningar handlar bland annat om att tillgången till mark, lokaler och bostäder ska fungera väl, att kommunens tillståndsgivning/hantering av bygglov och planärenden är effektiv, och att det finns fungerande samverkan mellan näringsliv, kommun, myndigheter och utbildningssamordnare.

Vad är ett näringslivsprogram?

Det senaste näringslivsprogrammet är ett strategiskt dokument som syftar till att lägga fast en gemensam riktning för stadens näringslivsfrågor. Programmet ska bidra till att skapa en helhetssyn och främja ett effektivt arbete med frågorna. Programmet är tänkt att komplettera stadens övriga styrdokument.

Med näringslivsprogrammet som vägledning ska vi jobba för att skapa goda förutsättningar för att etablera och driva företag i Malmö och på så sätt främja en hållbar tillväxt. Programmet ska därigenom bidra till ökad skattekraft och fler jobb för Malmöborna.

Näringslivsprogrammet anger verksamhetsinriktning för perioden 2017-2022. Det ersätter den tidigare näringslivsstrategin ”Näring till näringslivet” som antogs 2009.

Malmös förutsättningar

Malmös befolkning är en tillgång som skapar den dynamik som finns i staden. Det är av stor betydelse att den kunskap och entreprenöriella potential som finns tillvaratas. Utbildning av god kvalitet bidrar till att företag kan rekrytera personal och att nya företagare etablerar sig i kommunen. Det är också viktigt med en väl fungerande kommunikation och marknadsföring av Malmö samt samverkan med andra kommuner – ett bra företagsklimat skapas av en mängd aktörer.

Malmö stads näringslivsprogram beaktar Malmös förhållande till omvärlden, där regionala fördjupade samarbeten med såväl kommunerna inom MalmöLundregionen som med Köpenhamn förstärker Malmös utveckling. En väl fungerande tillgänglighet till kontinenten via Malmö hamn (CMP), Malmö Airport och Copenhagen International Airport samt en väl fungerande och utbyggd tågtrafik är avgörande för att få en arbetsmarknadsförstoring, attrahera nya företag och besökare samt stärka befintligt näringsliv i Malmö och regionen.

För att Malmö ytterligare ska kunna stärka sin roll som regional tillväxt- och näringslivsmotor krävs ett tydligt fokus på sysselsättningens centrala roll för att säkerställa skattekraft, välfärd och en hållbar utveckling. Programmet stödjer utvecklingen mot en i alla avseenden hållbar stad. Antidiskriminerings- och jämställdhetsperspektiven ska på ett tydligt sätt uppmärksammas i stadens näringslivsarbete inom rådgivning, stöd och service.

Det finns goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling i Malmö, men även en del utmaningar så som till exempel att öka sysselsättningen, matchning på arbetsmarknaden, tillgodose kompetensförsörjningen, trygghet, bostadsbyggande samt hög kvalitet på skolor. Näringslivsarbetet ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i Malmö som kan möta samhällsutmaningarna. Utmaningarna skapar även möjligheter som är viktiga att ta tillvara i genomförandet av näringslivsarbetet.

Målbild

Programmet vägleder och fungerar som ett strategiskt verktyg för att stadens näringslivsarbete ska kunna bidra till ökad måluppfyllelse av kommunfullmäktiges målområde En stad för arbete och näringsliv enligt följande specificerade målbild:

Malmö ska fortsätta vara en motor i hela regionens näringslivsutveckling. Vi ska därför arbeta aktivt för och värna om både det näringsliv som finns och för att nya företag och branscher etableras i Malmö. Med förbättrad infrastruktur skapas ytterligare möjligheter för att lyfta Skåne och Öresundsregionen som arbetsmarknadsregion.

Malmö stad ska, genom samverkan med andra, verka för en fungerande kompetensförsörjning och ge den som står långt från arbetsmarknaden bästa möjliga stöd att bli självförsörjande. Vi ska verka för schysta villkor, tydliga miljökrav och sysselsättning för arbetslösa och då är samarbete med näringslivet och tydliga upphandlingar viktiga verktyg.

Fokusområden

För att arbetet ska bli framgångsrikt ska näringslivsprogrammets följande fokusområden med underordnade inriktningar utgöra en vägledning för stadens nämnder och bolag i arbetet med näringslivsfrågor.

sv