$left
$middle

Rådet för funktionshinderfrågor

Malmö stads råd för funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan politiker och företrädare för organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

Rådet ska i första hand diskutera och lämna synpunkter på politiska ärenden under ärendets planeringsskede.

Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och är även en remissinstans. Varje kommunal nämnd ansvarar inom sina geografiska och/eller funktionella områden för att tillgänglighet och delaktighet möjliggörs för personer med funktionsnedsättningar.