$left
$middle

Ta del av allmänna handlingar

Du har rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar med undantag för de uppgifter i handlingarna som omfattas av sekretess. Du behöver inte uppge ditt namn eller varför du är intresserad av informationen. Om du nekas att ta del av en handling, till exempel på grund av sekretess, har du rätt att få ett skriftligt beslut av den nämnd som nekat dig handlingen.

Du kan ta del av en allmän handling antingen genom att få en kopia på handlingen, ibland mot en avgift, eller genom att ta del av handlingen på plats utan kostnad.

Vilka allmänna handlingar som finns i kommunen framgår av de olika nämndernas diarier. Du har rätt att få en lista från diariet på vilka handlingar som kommit in eller skickats ut under en viss dag. Om du vet vilken handling du vill ta del av kan du efterfråga den genom att beskriva den så utförligt som möjligt. Vänd dig i första hand till den nämnd som du tror förvarar handlingen.

Vilka handlingar är allmänna?

En handling är allmän om den antingen är inkommen till kommunen eller upprättad hos kommunen.

Inkommen handling

Om handlingen är inkommen betyder det att någon skickat in handlingen till kommunen, till exempel i form av ett brev eller ett e-postmeddelande.

Upprättad handling

En upprättad handling betyder att kommunen själv har skrivit eller skapat handlingen. Typiska exempel på upprättade handlingar är nämndernas protokoll och sammanträdeshandlingar.

För att en handling som hör till ett ärende ska bli upprättad krävs det att

  • ärendet som handlingen hör till har avslutats.
  • handlingen har skickats till en utomstående person (gäller även om ärendet inte avslutats).

För att en handling som inte hör till ett ärende ska bli upprättad krävs det att

  • handlingen är färdigställd. En färdigställd handling är en handling som kommunen inte ska arbeta vidare med, som arkiverats eller som har skickats till en utomstående person.

Sekretess i allmänna handlingar

I allmänna handlingar finns det ibland uppgifter som omfattas av sekretess. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Om det finns sekretessbelagda uppgifter i en handling så får den inte lämnas ut.

För att kunna bedöma om uppgifterna bör omfattas av sekretess och huruvida de får lämnas ut eller inte så har kommunen rätt att fråga vem det är som vill ha uppgifterna och vad uppgifterna ska användas till. Vem som begär ut en handling eller i vilket syfte får dock inte efterfrågas om det står klart att det inte finns några uppgifter i handlingen som kan omfattas av sekretess.

Om du nekas att ta del av en allmän handling

Om du nekas att ta del av en allmän handling eller om uppgifter inte lämnas ut på grund av att de omfattas av sekretess har du rätt att få ett skriftligt beslut av den nämnd som har nekat dig handlingen eller uppgifterna. Nämndens beslut kan du sedan överklaga till Kammarrätten. En anvisning om hur du ska gå tillväga för att överklaga står med i beslutet från nämnden.