$left
$middle

Sege Park

I lugnets och gemenskapens Sege Park finns det gröna livet nära centrum. Här skapar boende och verksamheter gemenskap kring odling och hållbara lösningar. Den kulturhistoriska miljön bevaras samtidigt som det finns smarta lösningar för ett bra liv.

Sege Park ligger i Kirseberg i östra delen av Malmö. Här låg tidigare Östra sjukhuset, som fram till 1995 bedrev psykiatrisk vård. De flesta byggnaderna är från 1930-talet, då sjukhuset uppfördes och då skapades också den parkmiljö som är karakteristisk för området. I detta 25 hektar stora område kommer bostäder, verksamheter och offentlig service växa fram i symbios med områdets befintliga byggnader och parkmiljö. Sege Park, som ägs av Malmö stad, ska till 2025 ha utvecklats till ett föregångsområde för hållbarhet, avseende socialt, ekologiskt och ekonomiskt stadsbyggande.

Parkmiljö och kulturhistoriska värden

Flera av de befintliga byggnaderna i området har höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Målsättning är att den nya bebyggelsen ska samspela med den befintliga kulturmiljön, men samtidigt signalera områdets förändring. Det planeras för cirka 1 000 bostäder i form av lägenheter, ägande- och bostadsrätter och radhus samt lokaler, en förskola, ett parkeringsgarage och övriga centrumverksamheter. I Sege Park ska de flesta av de befintliga byggnaderna bevaras och få en ny funktion. Området planeras att förtätas och då framför allt i den södra delen för att bevara så mycket som möjligt av den gamla sjukhusparken. Parken kommer att utvecklas och bli en stadsdelspark med plats för både lek och rekreation.

Delningsekonomi och testbed för hållbarhet

Sege Park ska bli ett resurseffektivt och klimatsmart område – ett skyltfönster för hållbar stadsutveckling – framför allt vad gäller energiproduktion och energieffektivisering. Här ska det finnas såväl innovativa som välbeprövade koncept för kretsloppstänkande, vad gäller försörjning, förbrukning och beteende.

Det nya bostadsområdet ska vara en testbädd för olika hållbarhetslösningar, där bland annat delningsekonomi får en framträdande roll. I det förvaltningsövergripande arbetet har även en hållbarhetsstrategi tagits fram. Denna beskriver hur arbetet med hållbarhet ska drivas, med satsningar på bland annat förnybar energi, minskat bilanvändande och möjlighet för odling.

plats: Sege Park, Östra Fäladsgatan 36
längd: 60–90 minuter

kostnad: 5000 kr plus moms

målgrupp: stadsplanerare
typ av studiebesök
: presentation i en av områdets byggnader och rundtur
max antal deltagare: 25 personer
webbplats: Läs mer om Sege Parks utveckling

Gör en bokningsförfrågan

Kontakta oss

sv