$left
$middle

Sorgenfri

Sorgenfri är ett av utbyggnadsområdena i Malmö och är också stadens äldsta industriområdet. 

Gammalt industriområde

I Sorgenfri finns 100 år av industrihistoria och här låg många kända och betydelsefulla arbetsplatser, vissa fortfarande aktiva. Från stadens sida har det i samband med omvandlingen av Sorgenfri funnits en önskan om att bevara historiska byggnader och den industriella karaktären.

Centralt läge

Norra delarna av Sorgenfri, som från början låg i utkanten av staden, har nu ett centralt läge i Malmö. I och med utvecklingen av området binds de omgivande bostadsområdena östra Sorgenfri, St Knut, Rörsjöstaden, Värnhem och Katrinelund ihop och sammanbinder de nordöstra delarna av Malmö med centrum.

Mycket markföroreningar i kv Spårvägen

I kvarteret Spårvägen, som är första etappen i utbyggnaden av Sorgenfri, har hela kvarteret både undersökts och åtgärdats innan byggnationerna fått klartecken att starta. Det har gjorts en så kallad schaktsanering, det vill säga att man grävde bort all förorenad jord.

Åtgärderna utfördes så noga att ingen människa bedöms kunna bli utsatt för markföroreningarna i framtiden. Det har även gjorts undersökningar av grundvattnet. Efter att schaktningen var gjord fylldes kvarteret på med frisk jord innan byggena kunde starta.

De byggnader som har eller ska bevarats, som till exempel Båghallarna, har också undersökts. I Båghallarna, som tidigare var ett garage för Malmös bussar, fanns föroreningar i såväl byggnaden som marken. Dessa som åtgärdades innan byggnaden renoverades och började användas. Idag huserar konsthögskolan här.

Hållbarhetsfrågor viktiga

Den kvartersnära återvinningscentralen ReTuren i kv Spårvägen har ambitionen att skapa en områdesspecifik, unik funktion för återvinning och avfallshantering som bygger på de boendes behov. Byggnaden ska utformas tillsammans av boende, kommun och övriga aktörer. Den kvartersnära återvinningscentral som planeras i Sorgenfri ska även ha en social funktion.

I området finns s k UWS:er, gemensamma underjordiska behållare för hushållsavfall på gatan istället för sophus på innergårdar, som är ett pilotprojekt för VA Syd. Dessutom finns matavfallskvarnar i alla lägenheter, kopplade till matavfallstank med självfall – matavfallet behöver alltså inte pumpas från varje fastighet. Allt utgör en helhetslösning.

Utformning av gaturum

Sorgenfri har tät bebyggelse, tät grönska och små innergårdar. Både Spiggans plats och gatorna i de nya kvarteren får spännbelysning på gator. Spårvägstorget ska fungera som dagvattenoreserv.

Längs med den ombyggda Industrigatan finns fyra olika biotoper – allén, klippskrevan, djungeln och landsvägen, för en varierad växtlighet. Gångbana, planteringar och cykelbana är tillsammans bredare än körbanan, åtta respektive sex meter.

Kv Brännaren

För fastigheten finns en ny, skyfallssäkrad detaljplan. Sanering av kvarteret är nyligen avslutad och byggandet har påbörjats av projekt längs Nobelvägen.

plats: Spiggans plats, Industrigatan 8

längd: 60 minuter 

kostnad: 5 000 kr plus moms
typ av studiebesök: rundtur till fots
max antal deltagare: 25 personer
webbplats: Läs mer om Sorgenfris utveckling här

Gör en bokningsförfrågan

Kontakta oss

sv