$left
$middle

Sorgenfri

Sorgenfri är ett av utbyggnadsområdena i Malmö och är också stadens äldsta industriområdet. 

Gammalt industriområde

I Sorgenfri finns 100 år av industrihistoria och här låg många kända och betydelsefulla arbetsplatser, vissa fortfarande aktiva. Från stadens sida har det i samband med omvandlingen av Sorgenfri funnits en önskan om att bevara historiska byggnader och den industriella karaktären.

Centralt läge

Norra delarna av Sorgenfri, som från början låg i utkanten av staden, har nu ett centralt läge i Malmö. I och med utvecklingen av området binds de omgivande bostadsområdena östra Sorgenfri, St Knut, Rörsjöstaden, Värnhem och Katrinelund ihop och sammanbinder de nordöstra delarna av Malmö med centrum.

Mycket markföroreningar i kv Spårvägen

Verksamheterna som sedan 1930-talet bedrivits i det av staden ägda kv Spårvägen, har hanterat drivmedel och smörjoljor på ett för tiden typiskt sätt och hela kvarteret är förorenat. Marksaneringen av kv Spårvägen har också inkluderat en komplex sanering av marken under Båghallarna.

Marksanering förbereds också i kv Brännaren, där kvarterets olika markägare gått samman och delar på de kostnader som detta medför.

Hållbarhetsfrågor viktiga

Den kvartersnära återvinningscentralen ReTuren i kv Spårvägen har ambitionen att skapa en områdesspecifik, unik funktion för återvinning och avfallshantering som bygger på de boendes behov. Byggnaden ska utformas tillsammans av boende, kommun och övriga aktörer. Den kvartersnära återvinningscentral som planeras i Sorgenfri ska även ha en social funktion.

I området finns s k UWS:er, gemensamma underjordiska behållare för hushållsavfall på gatan istället för sophus på innergårdar, som är ett pilotprojekt för VA Syd. Dessutom finns matavfallskvarnar i alla lägenheter, kopplade till matavfallstank med självfall – matavfallet behöver alltså inte pumpas från varje fastighet. Allt utgör en helhetslösning.

Utformning av gaturum

Sorgenfri har tät bebyggelse, tät grönska och små innergårdar. Både Spiggans plats och gatorna i de nya kvarteren får spännbelysning på gator. Spårvägstorget ska fungera som dagvattenoreserv.

Längs med den ombyggda Industrigatan finns fyra olika biotoper – allén, klippskrevan, djungeln och landsvägen, för en varierad växtlighet. Gångbana, planteringar och cykelbana är tillsammans bredare än körbanan, åtta respektive sex meter.

Kulturdrivet område

Kulturen är ”den fjärde dimensionen i stadsutveckling” – att skapa och bibehålla arenor för kulturutövning inom området har ansetts viktigt.

Kv Brännaren

För fastigheten finns en ny, skyfallssäkrad detaljplan. Sanering av kvarteret är nyligen avslutad och byggandet har påbörjats av projekt längs Nobelvägen.

plats: Spiggans plats, Industrigatan 8

längd: 60 minuter 

kostnad: 5 000 kr plus moms
typ av studiebesök: rundtur till fots
max antal deltagare: 25 personer
webbplats: Läs mer om Sorgenfris utveckling här