$left
$middle

Ramavtal 8 Storstad Malmö

Ramavtal 8 Storstad Malmö är vår del av Sverigeförhandlingen. Ramavtalet möjliggör medfinansiering av utbyggda kollektivtrafikstråk och cykelstråk. Som motprestationen ska staden verka för att det byggs 28 550 bostäder.

Ramavtal 8 Storstad Malmö

MalmöExpressen

I framtidens gröna, täta och integrerade Malmö är det viktigt med lättillgänglig infrastruktur – att det är korta avstånd till hållplatser och tågstationer. Att ha nära till kollektivtrafik innebär ökade möjligheter för fler att utbilda sig eller arbeta i en större gemensam arbetsmarknadsregion där avstånden tack vara en välfungerande infrastruktur samtidigt krymper.

Malmö stad ser till så att stadens gator och omkringliggande miljöer anpassas till framtidens kollektivtrafik och dess behov kring framkomlighet. Ett sjuttiotal projekt ska genomföras inom ramen för denna statliga medfinansering – och genomföras mellan åren 2018 till 2031.

Utbyggnad av MalmöExpressen i fem stråk

Stadsbusskonceptet MalmöExpressen ger förstärkt resandekapacitet på flera linjer i stadens mest trafikerade stråk. De elektrifierade bussarna ger en miljövänlig och hälsovänlig fordonsdrift med avgasfria och tysta fordon. Bussarna får även bättre framkomlighet vilket medför ökad bekvämlighet och kvalitet för resenärerna.

Satsning på cykel

Att binda ihop staden bättre med hjälp av cykelbanor i kombination med utbyggnad av kollektivtrafik innebär att nyttorna med kollektivtrafikinvesteringarna ökar. Fler får då möjlighet att ta sig till och från kollektivtrafiksystemen, och då ökar också resandeunderlaget.

Bostadsbyggande en förutsättning

Satsningarna på den utbyggda kollektivtrafiken i Malmö bedöms kunna skapa bättre förutsättningar för bostadsbyggande i flera delar av Malmö. För varje kollektivtrafikstråk pekas det ut ett så kallat influensområde, och det är inom detta område som bostäderna förväntas byggas.

Bostadsbyggandet är en förutsättning för att staden ska få statlig medfinansiering av kollektivtrafik- och cykelstråken.

Läs mer om Ramavtal 8 Storstad Malmö

Gör en bokningsförfrågan

Kontakta oss

sv