$left
$middle

Trafik- och mobilitetsplan

Malmö växer och blir tätare — vi blir fler som ska bo, arbeta och besöka staden vilket innebär mer rörelser och transporter av både människor och gods. Trafiksystemet ska anpassas mer efter människan samtidigt som klimatpåverkan måste minska. Mot denna bakgrund krävs ett tydligare helhetsgrepp för hur staden och dess trafiksystem ska utvecklas.

Malmö stad har under lång tid arbetat framgångsrikt med hållbara transporter per trafikslag. För att ta ett större helhetsgrepp och möta nya utmaningar så har det i trafik- och mobilitetsplanen skapats en målbild med alla trafikslag och som har bäring på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Arbetet med Malmös första trafik- och mobilitetsplanen påbörjades i november 2012 och antogs i kommunfullmäktige i mars 2016. Planen beskriver hur en progressiv och holistisk trafikplanering kan bidra till att skapa ökad livskvalitet för fler Malmöbor, besökare och verksamma. Malmö växer och stadens utmaningar kräver att traditionella metoder kompletteras med nya. I likhet med stadens översiktsplan tar planen ett grepp om planeringen och förtydligar hur en mer funktionsblandad, tät, grön och nära stad kan skapas.  

Gör en bokningsförfrågan

Kontakta oss

sv