$left
$middle

BID Sofielund

Under hösten 2010 påbörjades en process i Södra Sofielund då det blev ett av stadens områdesprogram. Våren 2011 startade en granskning för att höja bostadsstandarden och inflytandet för boende i området.

BID Sofielund som ett verktyg i stadsutveckling

Arbetet inleddes med en omfattande analys av fastighetsägare i delområdet. Ett antal slumvärdar fångades upp och media följde processen. Parallellt ökades samverkan med Hyresgästförening, polisen, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och fastighetsägare för att öka tryggheten samt utveckla den seriösa fastighetsförvaltningen.

Avsiktsförklaringar

I detta föddes tanken på att skapa avsiktsförklaringar med näringslivet för att delta i upprustningen av området. Boverket visade stort intresse och beviljade medel för en pilotstudie. Samtidigt visade även Fastighetsägare Syd intresse för ett projekt (inledningsvis kallat BID Seved). Idén föll väl ut och under åren 2013–2014 skalades detta upp till att omfatta hela Sofielund (södra, norra samt Annelund, Lönngården och industriområdet) och Fastighetsägare Sofielund bildades.

Business Improvement Districts

Verksamheten inspireras av BID, Business Improvement Districts, som är ett verktyg för stadsutveckling i många länder och i Malmö. I Malmömodellen står det för Boende, Integration och Dialog. Föreningen är ett partnerskap mellan fastighetsägare, företag, bostadsrättsföreningar, byalag, föreningar och i nära samarbete med Malmö stad, som står för utvecklingsledare av processen. I BID-processen har en avsiktsförklaring skrivits mellan staden, E.ON, VA SYD och Fastighetsägare Sofielund om att bryta ned FN:s 17 hållbarhetsmål till det lokala arbetet i Sofielund.

Ideel förening

2014 grundades den ideella föreningen Fastighetsägare BID Sofielund, med BID, Business Improvment District, som ett verktyg i stadsutveckling och med fokus på Boende, Integration och Delaktighet. Föreningen har idag över 40 medlemmar och är öppen för alla som äger fastigheter i området. Både hyreshus, lokaler och bostadsrättsföreningar men även byalag, företag och verksamheter är medlemmar. Medlemmarna i föreningen betalar en medlemsavgift och en serviceavgift. Malmö stad finansierar en utvecklingsledare och viss administration medan föreningen finansierar lokaler och verksamhet.

Seriös fastighetsförvaltning

Fastighetsägare Sofielund arbetar för att öka trivsel, trygghet och sammanhållning i Sofielund. Man vill öka attraktiviteten, investeringsgraden och bidra till nya företagsetableringar. Föreningens arbete ska även bidra till att minska kostnader för medlemmarna, öka ansvarstagandet, minska omflyttningen av boende och stimulera till ökad nyproduktion av bostäder. Ett av målen är att området ska präglas av en seriös fastighetsförvaltning. Föreningen har valt ut sju fokusområden som är särskilt viktiga för arbetet med att utveckla Sofielund:

  • Tryggt och säkert
  • Rent och snyggt
  • Trafik och tillgänglighet
  • Stadsmiljö
  • Hållbar utveckling – ekologiskt, socialt och kulturellt
  • Medlemsnytta
  • Kommunikation

Det finns idag en stark politisk stöttning för arbetet och hela Sofielund ses som ett innovationsområde, ”testbädd” för olika insatser. BID-konceptet skalas nu upp som ett sjätte projektområde kallat ”Case Sofielund”.

Läs mer: http://www.fastighetsagaresofielund.se/

Praktisk info

Plats: BID Sofielund, Nobelvägen 23
Längd:
minst 2 timmar
Typ av studiebesök: Föredrag. Rundtur kan arrangeras för mindre grupper.
Målgrupp:
Kommuner, idéburna organisationer och politiker, som arbetar med social hållbarhet, integration, barn och ungdomar, demokrati och medborgarinvolvering.
Max antal deltagare:
25 personer

Gör en bokningsförfrågan

Kontakta oss

sv