$left
$middle

SVT:s granskning väcker frågor om boende med stöd

Malmö stad ser allvarligt på de uppgifter som kommit fram i SVT:s granskning av boende med stöd. Men vad är det som har kommit fram i granskningen? Stämmer uppgifterna? Och vad gör Malmö stad åt situationen? Här får du en samlad bild av vad som hänt.

Detta har hänt

SVT har granskat Malmö stads köp av boende med stöd av en specifik, extern leverantör. Reportaget har sänts i tre delar med start måndagen den 26 november. Läs allt om SVT:s granskning här.

Reportagen beskriver att vi beviljat personer bistånd till boende med stöd, via socialtjänsten, i en gemensam lägenhet via den externa leverantören. Dessa personer ska sedan ha utövat kriminella handlingar med boendet som bas.

Det framkommer att förvaltningen betalt 70 miljoner kronor för köp av boende med stöd hos den aktuella leverantören. De 70 miljonerna som nämns i reportaget har betalats ut till leverantören under ca 10 års tid. Pengarna har gått till att köpa tjänster för att ge stöd åt människor med olika sociala problem, inklusive personer med kriminell problematik.

Det har också rapporterats om att gängkriminella har åkt på skidresa och hotellvistelse på Gotland. Detta är inget som har ingått i det stöd som socialtjänsten köpt av leverantören. När socialtjänsten fick kännedom om detta, framfördes kritik mot leverantören.

SVT tar även upp att Malmö stad inte upphandlat tjänsten man köpt av leverantören. Det stämmer och det borde man gjort. Därför kommer arbetsmarknads- och socialförvaltningen att genomföra en sådan upphandling.

Vad är boende med stöd?

Genom socialtjänsten kan bistånd ges till olika typer av boende med stöd. En utredning görs alltid innan detta kan bli aktuellt. Utredningen görs för att se vilka behov som finns och vilket stöd som behövs till just den personen. Det kan till exempel vara att personen är hemlös, utan arbete, precis har genomgått en behandling för missbruksproblem eller avtjänat ett fängelsestraff. Då kan personen behöva stöd för att bibehålla sin nykterhet drogfrihet och/eller behov av stöd till sysselsättning i kombination med boende.

När individens specifika behov är utrett matchar utredaren detta mot de insatser som finns att tillgå. Boende med stöd kan köpas av externa leverantörer som bedriver verksamheter i olika former.

För att täcka många och varierande behov hos människor som har rätt till biståndsinsatser via arbetsmarknads- och socialförvaltningen, köper förvaltningen tjänster från ett hundratal olika leverantörer. Dessa leverantörer erbjuder olika typer av boendetjänster med olika grader av stödinsatser.

Det är alltså inte socialtjänsten som äger eller förhyr bostäderna och de som tillfälligt bor där beviljas bistånd till boende med stöd.

Intern utredning

Socialtjänsten har gjort en intern utredning kring händelsen. Resultatet finns att ta del av här.

SVT:s granskning har genererat stort intresse och frågor från media och allmänhet. Utöver arbete med den interna utredningen arbetar vi väldigt aktivt med att svara på alla frågor från medborgare via brev, telefon och sociala medier.

Man kan också lyssna på Studio 1, som sändes 27 november på Sveriges Radio, där Rickard Vroland, avdelningschef, intervjuas kring uppgifterna: länk till Studio Ett med Rikard Vroland.

Vad är då socialtjänstens uppdrag?

Socialtjänsten arbetar med de mest utsatta människorna i samhället. Den som söker hjälp hos socialtjänsten behöver ofta stöd för att kunna leva ett liv som alla andra.

I socialtjänstlagens första kapitel, första paragrafen står det att socialtjänsten ska främja människors sociala och ekonomiska trygghet och jämlikhet i levnadsvillkor. Socialtjänsten ska också främja människors aktiva deltagande i samhällslivet.

I lagens tredje kapitel står det att “socialtjänsten ska svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det”. Dessutom ska socialtjänsten “arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel”.

I arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente (de riktlinjer som styr nämndens och därmed förvaltningens ansvar och uppdrag) står det att arbetsmarknads- och socialnämnden är det yttersta skyddsnätet för människor inom nämndens målgrupp som vistas i Malmö stad.

Det står också att arbetsmarknads- och socialnämnden “handlägger ärenden och fattar samt verkställer beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen avseende andra människor i behov av stöd och hjälp, undantaget äldre människor och människor med funktionsnedsättningar och/eller sjukdom om deras behov är kopplade till ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom.” Vidare står det att arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar tillsammans med tekniska nämnden för kommunens arbete med att förebygga och motverka hemlöshet.

Detta innebär att socialtjänsten har ansvar att stödja personer som lever i missbruk och annan social problematik, till exempel kriminalitet.

Några av de vanligaste frågorna vi fått, i anslutning till SVT:s granskning

Senast ändrad: