Avdelningen för offentlig miljö

Vi utvecklar Malmö genom att förvalta, upplåta, reglera och aktivera stadens rum.

Avdelningschef

Avdelningschef är Peter Nilsson.

Enheter

Arrangemangsenheten

Arbetar med arrangemang i stadens offentliga rum -torg, gator, parker.

Besöksanläggningar

Vi utvecklar och aktiverar Malmö stads besöksanläggningar och driver utveckling av nya mötesplatser.

Park- och gatumiljöenheten

Förvaltar och upprätthåller status och funktion för stadens offentliga rum, såsom gator, torg, parker, stränder och naturreservat.

Det finns även en sektion i enheten.

Stadsmiljöenheten

Planerar, utvecklar, kompletterar och bygger om gator, parker, torg och grönytor i den befintliga staden, utifrån ett helhetsperspektiv på stadsmiljön och med utgångspunkt från nyttan för malmöborna.

Teknik och konstruktioner

Förvaltar anläggningar och konstruktioner och upprätthåller deras status och funktion.

Trafikregleringsenheten

Ansvarar, som juridisk väghållare, för kommunens formella beslut enligt trafiklagstiftningen.

Upplåtelseenheten

Hanterar användningen av stadens offentliga rum och ansvarar för parkeringsövervakning.

I enheten ingår sektionen markupplåtelsesektionen.

Verksamhetsstöd

Vi arbetar med utveckling för att, utifrån avdelningens verksamhet, bidra till att förvaltningen ligger i framkant.


Senast ändrad: 2021-03-12 10:24