Avdelningen för struktur och stöd

Vi skapar struktur för styrning och ledning och ger verksamheten stöd i gemensamma processer och frågor.

Avdelningschef

Avdelningschef är Monika Johansson.

Enheter

Ekonomienheten

Samordnar och stödjer förvaltningen inom budget, redovisning, projektportföljen, fastighetsdeklarationer och lokalfrågor.

Enheten samordnar också framtagande av beslutsärenden inom ekonomiområdet.

I enheten ingår sektionerna:

  • Redovisningssektionen
  • Investeringssektionen

HR-enheten

Verkar för att höja fastighets- och gatukontorets förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare för medarbetare och framtida medarbetare. Vi ger både strategiskt och operativt stöd i HR-frågor.

IT- och GIS-enheten

Via GIS-verktyg och -analyser skapar enheten beslutsunderlag till hela för förvaltningen.

Med IT-stöd och ändamålsenlig utrustning skapar enheten en produktiv digital arbetsplats och genom IT-system stödsvi verksamheternas behov och processer.

Kanslienheten

Ansvarar för nämnds-och delegationsberedning, juridisk expertis, PUL/GDPR-frågor, diarium och ärendehantering, dokument-och arkivhantering samt viss kontorsservice.

Kommunikationsenheten

Vi ger stöd i kommunikationsfrågor. Med god kommunikation och marknadsföring bidrar vi till att verksamheten uppnår sina mål, skapar förtroende och goda relationer med Malmöborna och andra intressenter.

I enheten ingår och sektionen för stadsutvecklingskommunikation.

Kvalitets- och utvecklingsenheten

Utvecklar, samordnar och följer upp förvaltningens övergripande arbete inom målstyrning, verksamhetsplanering, intern kontroll och riskanalys. Enheten genomför systematiskt kvalitetsarbete som ska bidra till verksamhetsutveckling. Enheten genomför också utredningsuppdrag.

Upphandlings- och entreprenadenheten

Ansvarar för struktur, stöd och rådgivning för upphandling. Handlar upp varor, tjänster och anläggningsentreprenader. Driver genomförandet av entreprenaderna och står för byggledning och följer upp konsult-och entreprenadkontrakt.

Senast ändrad: 2021-04-20 13:27