Stadsutvecklingsavdelningen

Vi planerar och bygger den hållbara staden, utifrån en helhetssyn på stadsutveckling.

Avdelningschef

Avdelningschef är Tobias Nilsson.

Enheter

Exploateringsenheten

Planerar, utvecklar och avyttrar planlagd och byggklar mark. Enheten planerar och bygger också ut allmän platsmark i kommunala och privata utbyggnadsområden.

Exploateringsenheten marknadsför stadens etablerings-möjligheter för verksamheter samt ger service i näringslivs-och etableringsfrågor.

Enheten är uppdelad i fyra olika sektioner:

  • Exploateringssektion 1
  • Exploateringssektion 2
  • Exploateringssektion 3
  • Exploateringssekton 4

Mobilitetsenheten

Ansvarar för stadens trafiksystem på kort och lång sikt, med ett helhetsperspektiv för alla trafikslag. Enheten planerar, utvecklar, kompletterar och bygger om trafiksystemet för bättre framkomlighet, trafikmiljö och trafiksäkerhet.

Enheten är uppdelad i fyra olika sektioner:

  • Trafiksamordning
  • Trafikplanering
  • Infrastruktur
  • Trafikteknik

Enheten för verksamhetsstöd

Arbetar med avdelningsgemensam verksamhetsplanering, uppföljning, övergripande utredningar, projekt-stöd och koordinering. Hanterar markmiljöfrågor och plan-och bygglovsremisser för hela förvaltningen. Ansvarar för den interna projekteringsverksamheten.

Det finns även två sektioner:

  • Processstöd
  • Projektering

Senast ändrad: 2021-03-12 10:24