Geografiska områden

På denna sidan kan läsa mer om vissa specifika geografiska områden. Utvecklingsprogram finns att ladda ner och läsa via länkarna längst ner.

Möllevången

Syftet är att utveckla de offentliga miljöerna på Möllevången. Målet är att kompensera bristen på parker i området genom en kvalitetshöjning, skapa fler mötesplatser, se på ljussättning och torghandeln.
Antagen av tekniska nämnden 2005.

Malmös Äldsta stråk

Målsättningen med programmet är att stärka stråket genom att stimulera folklivet, trygga och utveckla ett långsiktigt hållbart trafiksystem samt vårda och utveckla det offentliga rummet.

Västra Hamnen

Policyprogram för hur ljussättning, gatusektioner, utrustning, material, tillgänglighet och trygghet ska lösas i Västra Hamnen så att stadsdelen upplevs som sammanhängande stadsdel.

Pildammsparken

Pildammsparken, Malmös stolthet, började anläggas 1914 och behovet av
ett utvecklingsprogram för parken har aktualiserats med anledning av det
stundande 100-års jubileet.

Kroksbäcksparken

Program för upprustning och utveckling av Kroksbäcksparken.

Senast ändrad: 2019-10-31 08:55