Stadsmiljö

Stadsmiljöprogrammet hjälper oss att ge Malmö en tydlig och förstärkt identitet. Staden ska genom detta bli vackrare och mer lockande för boende och besökare.

Stadsmiljöprogrammet har skapat riktlinjer för stadens golv, rum, väggar och ljus. Det innehåller flera delrapporter som du kan läsa om och ladda ned här. Programmet är ett samarbetsprojekt mellan fastighets- och gatukontoret och stadsbyggnadskontoret som fastställdes våren 2001 av kommunfullmäktige.

Sammanfattning stadsmiljöprogrammet

Stadsmiljöprogrammets övergripande mål är att ge Malmö - som helhet och de olika stadsdelarna en tydlig och förstärkt identitet.

Ladda ned: Sammanfattning stadsmiljöprogrammet (pdf, 621.1 kB)

Stadsmiljöprogram för Västra hamnen

Målet är att programmet ska användas vid ny- och ombyggnationer i Västra hamnen och bidra till att stadsdelen upplevs som ett sammanhängande område med en enkel grundstruktur och en tydlig identitet som en del av Malmö stad.

Ladda ned: Stadsmiljöprogram för Västra hamnen (pdf, 6.4 MB)

Stadens golv, delprogram

Programmet innehåller riktlinjer för markbehandling av innerstadens golv och förslag på åtgärder där behovet av förändring är stort. Målet är att stadens golv ska behandlas varsamt och att hänsyn ska tas till områdenas specifika bebyggelsekaraktärer.

Ladda ned: Stadens golv (pdf, 2 MB)

Stadens ljus, delprogram

Ljusprogrammet lägger fast fyra viktiga principer: Ljuset visar vägen, ljus där det behövs, ljus där det är vackert, mörker där det behövs.

Ladda ned: Stadens ljus (pdf, 2.3 MB)

Malmöfärgen, delprogram

En redovisning av den färg som inom projekt "Malmös stadsmiljöprogram" tagits fram för att användas på all utrustning i Malmö. Syftet är att få en sammanhållen och förstärkt identitet i staden.

Ladda ned: Malmöfärgen (pdf, 498.4 kB)

Stadens små byggnader, delprogram

Ett program som lyfter fram goda exempel på små byggnader vad gäller utseende och placering för att på så sätt bidra till att kvaliteten höjs.

Ladda ned: Stadens små byggnader (pdf, 1.2 MB)

Uteserveringar, delprogram

Riktlinjer för hur stadens uteserveringar ska se ut vad gäller tak, golv, möbler, väggar och barer.

Ladda ned: Riktlinjer för uteserveringar (pdf, 4 MB)

Malmös utemöbler,delprogram

En sammanställning och ett fastläggande av de produkter som ska användas på offentliga ytor. Syftet är att få en sammanhållen och förstärkt identitet i staden.

Ladda ned: Malmös utemöbler (pdf, 986.6 kB)

Stadens bil- och cykelparkeringar, delprogram

Riktlinjer för hur bil- och cykelparkeringar bör anordnas för att anpassa till och inordnas i stadsmiljön.

Ladda ned: Stadens bil- och cykelparkeringar (pdf, 2.5 MB)

Policy för upplåtelse av offentlig plats

Policyn innehåller praktisk information om hur man söker tillstånd och vad som gäller för alla upplåtelser.

Aktiva Mötesplatser

Strategier för utveckling av strukturer och platser som ska öka möjligheterna för malmöborna att vara fysiskt aktiva på allmän plats i Malmö.

Ladda ned: Program för aktiva mötesplatser (pdf, 9.1 MB)

Program för utveckling av Malmös kanalrum

Programmets syfte är att visa på de möjligheter som finns att bättre tillvarata och utveckla Malmös kanalrum för utevistelse och rekreation.

Senast ändrad: 2019-06-05 10:49