Vatten

Dagvattenpolicy

Policyn anger mål och strategier för uppsamling och avledning av dagvatten från planlagda områden i Malmö. Den bygger på de senaste årens utveckling mot mer kretsloppsanpassade dagvattenlösningar. En viktig princip är att lyfta fram och synliggöra dagvattnet i stadsmiljön.

Policyn är ett förvaltningsövergripande arbete mellan Malmö Brandkår, fastighets- och gatukontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och VA Syd.

Antagen av Tekniska nämnden 2002.

Dagvattenstrategi

Strategin tar upp ansvarsförhållandena mellan de olika förvaltningarna, utformningsanvisningar för dagvattendammar, klassificering av dagvatten och recipienter samt hur man skall jobba med förebyggande åtgärder för att minska föroreningsinnehållet i dagvattnet.

Senast ändrad: