$left
$middle

Digital certifiering 2022-2025

Varje elevs bästa skola – Digital certifiering 2022-2025 är ett ramverk som stödjer den digitala utvecklingen på varje skola. Tanken är att skolorna formativt ska kunna utvärdera hur långt de har kommit i den egna digitaliseringsprocessen och sedan få stöd i hur de kan fortsätta att utvecklas. Målet är att detta ska göras kollaborativt inom och mellan skolor, där Varje elevs bästa skola – Digital certifiering 2022-2025 är en gemensam plattform för att dela goda exempel och erfarenheter.

Varje år i januari genomför rektor, i samarbete med personalen på skolan, en självskattning av verksamhetens digitala mognad. Personalen skattar sig enskilt på frågorna i självskattningsverktyget utifrån gemensamma diskussioner i sina arbetslag.

Målet för varje skola är att under perioden 2022-2025 nå minst nivå tre av fyra på samtliga kriterier i skattningen. Därefter kan skolan ansöka om att gå in i en certifieringsprocess, som beskrivs i Rutiner för certifieringsprocess – digital skola.

Skolors självskattningsresultat följs upp årligen och är en del av underlaget i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete och kvalitetsdialoger.

Förvaltningsledningen och Digitaliseringsenheten analyserar underlaget för att kunna styra och stödja skolorna på bästa möjliga sätt. Rektor använder underlaget för att lägga upp en plan för det fortsatta arbetet med digitalisering.

Varje elevs bästa skola - Digital certifiering 2022-2025 har sin bakgrund i ett irländskt program kallat Digital Schools of Distinction, DSoD. Konceptet har bearbetats i det europeiska samarbetsprojektet Digital Schools of Europe, DSoE, där representanter från grundskoleförvaltningen i Malmö stad tillsammans med representanter från totalt åtta länder deltar.

Utifrån den europeiska ramen har grundskoleförvaltningen i Malmö stad valt att göra Varje elevs bästa skola – Digital certifiering 2022-2025, med kriterier anpassade för vår verksamhet och dess behov.

Genom certifieringsprocessen får skolan stöd i sitt arbete med att bli en certifierad digital skola i Malmö stads grundskoleförvaltning. Genom att synliggöra sin utveckling under certifieringsprocessen skapas möjligheter för ett kollegialt stöd mellan skolorna. Digitaliseringsenheten stödjer skolorna kontinuerligt i deras arbete.