$left
$middle

Om hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen

Förvaltningen ansvarar för bistånd och insatser som riktar sig till äldre personer, vuxna med fysisk funktionsnedsättning och vuxna med somatisk sjukdom.

Vår lista över verksamheter är lång, men kan summeras med en av våra grundfilosofier: genom att hjälpa till med det sjuka och ta tillvara det friska gör vi människors vardag enklare och bättre.

De allra flesta av våra anställda jobbar inom hemtjänsten eller på något vårdboende. Tillsammans arbetar vård­biträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster, och ser till att ge service, sjukvård och rehabilitering för att underlätta vardagslivet för äldre.

Vi erbjuder också sociala och hälsostärkande aktiviteter för dem som annars inte behöver vårt stöd, till exempel på våra öppna mötesplatser fyllda med aktiviteter.

Totalt sett får var femte Malmöbo som är 65 år eller äldre någon form av insats från Malmö stad, de flesta från vår förvaltning.

Tillsammans är vi med och bygger framtiden för oss alla. Årets alla dagar.

Avdelningar

Som fackförvaltning kan vi fullt ut fokusera på vårt uppdrag och erbjuda samma service, kvalitet och bemötande till alla Malmöbor. Förvaltningen består av fem avdelningar.

Avdelningen för myndighet

Avdelningen ansvarar för utredningar och beslut om behov av hjälp utifrån socialtjänstlagen. Avdelningen följer upp och omprövar biståndsbeslut. Om du behöver stöd eller omsorg efter vistelse på sjukhus eller korttidsboende är det en biståndshandläggare som har hand om planeringen.

Avdelningen för ordinärt boende

Avdelningen ansvarar för den vård och omsorg som utförs i det egna hemmet och på korttidsplatser. Det vill säga hemtjänst, hemsjukvård, rehab­ilitering, korttidsverksamhet och verksamhetsutveckling med hjälp av bland annat kvalitetsregister.

Avdelningen för särskilt boende

Avdelningen ansvarar för den vård och omsorg som ges på våra vård- och omsorgsboenden. Här ingår också vår kostenhet som arbetar med kvalitet på mat och måltidsupplevelse på alla våra boenden.

Avdelningen för hälsa och förebyggande

Avdelningen arbetar med hälso­främjande och förebyggande insatser och har ett särskilt uppdrag att öka livskvaliteten och motverka ofrivillig ensamhet hos äldre. Här ingår bland annat mötesplatser, dagverksamheter, fixartjänst, anhörigstöd, ledsagare, kontaktperson, avlösning, demens- och psykiatri­sjuksköterskor, Silviasystrar och motverkande av våld i nära relationer.

Strategiska utvecklingsavdelningen

Avdelningen stödjer arbetet med att utveckla och höja kvaliteten på vård och omsorg och ser till att förvaltningen når verksamhetsmålen. Avdelningen ansvarar också för arbetet med mänskliga rättigheter, samverkan med Region Skåne och Malmö stads Larmcentral.

Facebook

På förvaltningens facebooksida Hälsa, vård och omsorg får du en inblick i våra uppdrag. Följ oss och se vad vi arbetar med varje dag!

Kontakta oss

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

E-post:
hvo@malmo.se
Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar klockan 08.00–17.00
sv