Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken. Inom avdelningen finns ansvaret tillsyn av avfallsfrågor, markfrågor, bekämpningsmedel, bostäder, trafik, industri, miljöfarlig verksamhet samt tillsyn av verksamheter som hanterar kemiska, hygieniska och kosmetiska produkter.

Avdelningen sköter bland annat tillsyn av tillståndspliktiga bolag, idrottsanläggningar, förskolor och skolor, enskilda avlopp och hygienverksamheter som tatuerare och frisörer. Vi ansvarar för kommunens miljöberedskap och tillsynen enligt tobakslagen. Vi är pådrivande och myndighetsutövande för att åtgärda förorenad mark i Malmö och är remissinstans i utbyggnaden av staden.

Avdelningen består av fem enheter:

Bostadstillsyn, Hälsa & omgivning, Kemi & industri, Avfall & vatten samt Förorenade områden.

Kontakt till miljö- och hälsoskyddsavdelningen: tel 040-34 35 15.

Senast ändrad: