Enheten avfall och vatten

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för miljö- och hälsotillsynen i Malmö stad. Det är miljöförvaltningens inspektörer som arbetar med att kontrollera att så att verksamheter bedrivs så att miljö och hälsa skyddas.

Vårt uppdrag är att arbeta med tillsyn enligt miljöbalken inom till exempel områden som farligt avfall, avfallsanläggningar, radon och cisterner samt nedskräpning.Vi handlägger ärenden som rör dagvatten, avloppsreningsverk och infrastruktur, som Citytunneln och Öresundsbron. Vi ger, utifrån våra ansvarsområden utifrån miljöbalken, svar på bygglovsremisser från stadsbyggnadskontoret.

Fordonsbranschen, med verkstäder, biltvättar och bilskrotare, är ett växande tillsynsområde. Här har vi under några år arbetat på ett mer förebyggande sätt för att motverka oseriösa och olagliga verksamheter. Tillsammans med andra förvaltningar och myndigheter utvecklar vi våra tillsynsmetoder och bidrar till ett tryggare och mer miljövänligt Malmö.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Bergsgatan 17
tel 040-34 35 15
e-post: miljo@malmo.se

Senast ändrad: