Enheten förorenade områden

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för miljö- och hälsotillsynen i Malmö stad. Det är miljöförvaltningens inspektörer som arbetar med att kontrollera att så att verksamheter bedrivs så att miljö och hälsa skyddas.

Malmö är en gammal industristad och där vi idag vill bygga bostäder och skolor har det tidigare ofta funnits industrier eller verksamhet som har förorenat marken.

Vi arbetar för att åtgärder inom förorenade områden ska göras på ett hållbart sätt, så att insatser vidtas med rätt metoder inom prioriterade områden men också så att saneringar inte sker i onödan.

En förskolegård klassas till exempel som särskilt känslig mark, eftersom barnen ska kunna gräva med händerna och stoppa jord i munnen utan att deras hälsa påverkas, varken nu eller senare i livet.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Bergsgatan 17
tel 040-34 35 15
e-post: miljo@malmo.se

Senast ändrad: