Enheten för stadsutveckling

Enheten för stadsutveckling fokuserar på miljöfrågorna i utvecklingen av den fysiska stadsmiljön med målet att bidra till ett hållbart Malmö.

Utgångspunkten för vårt arbete är miljöambitionerna i översiktsplanen och miljöprogrammet, det vill säga att nå ett Malmö med minsta möjliga klimatpåverkan, god livsmiljö och en rik och frisk natur.

Vi driver projekt och processleder satsningar kopplat till hållbar stadsutveckling. Genom projekt möjliggör vi att nya lösningar testas, vars resultat kan implementeras i stadens linjearbete och leda till positionsförflyttningar. I planprocesserna förebygger vi hälso- och miljöproblem för människa, natur och samhälle genom att bevaka miljöbalkens frågor både i tidiga skeden och som formell remissinstans för planer och program. Här samverkar vi med miljöförvaltningens sakfrågeexperter.

Gemensamt för projektverksamheten och vårt deltagande i planprocessen är att vi arbetar med fysiska platser i Malmö och samverkar med andra aktörer.

Senast ändrad: