Miljöövervakning och analys

Enheten miljöövervakning och analys vid avdelningen för stadsutveckling och strategi  övervakar miljötillståndet i utomhusmiljön.

Stor del av arbetet är koncentrerat till luft och buller, där miljöförvaltningen utreder och kontrollerar hur Malmö ligger i förhållande till de lagkrav som finns; det vill säga miljökvalitetsnormer, miljömål, EU- direktiv och så vidare.

Malmös luftkvalitet och luftföroreningar uppdateras varje timme med resultat som visas på webben, se länk nedan. Malmö har flera fasta mätstationer och även mobil mätvagn.

Miljöövervakningen har också hand om att kontrollera Malmös naturresurser samt tillståndet när det gäller grund- och ytvatten, flora och fauna, rekreationsområden och Öresund.

Senast ändrad: