Kontakta miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen ligger i centrala Malmö på Bergsgatan 17.

Livsmedelskontrollen

Avdelningen för livsmedelskontroll har en servicetelefon som bemannas av livsmedelsinspektörer: måndag - fredag klockan 09.00-12.00 telefonnummer 040-34 20 42. E-post: livsmedel@malmo.se

Du kan göra anmälan om du misstänker att du har blivit matförgiftad när du ätit ute i Malmö. Du kan också göra en anmälan om du har en kostallergi och serverats mat som du misstänker att du fått en allergisk reaktion för.

Konsumentrådgivningen

Hos konsumentrådgivningen kan alla som bor i Malmö kommun få kostnadsfri och opartisk rådgivning. Kontakt.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen arbetar med tillsyn för flera olika områden. På avdelningen för miljö- och hälsoskydd kontrollerar vi varje år hundratals industrier och verksamheter i Malmö. Verksamheter som påverkar miljön kan vara tung industri med farligt avfall, men det kan också vara en kemtvätt eller en tandläkare.
Kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen, vardagar klockan 9-15.30, telefon 040-34 35 15.

Bostadstillsyn

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd har en enhet som arbetar med bostadsfrågor. Dit kan du ringa dels som boende, men också som fastighetsägare. Ring miljö- och hälsoskyddsavdelningen, tel 040-34 35 15.

Om allmänna handlingar

I tryckfrihetsförordningen finns offentlighetsprincipen. I den står det att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Alla handlingar hos en myndighet är inte allmänna, det kan till exempel vara utkast och arbetsmaterial som inte är färdigställt. En allmän handling (alltså en handling som är inkommen till myndigheten eller upprättad där) behöver inte samtidigt vara offentlig.

För att en handling ska vara offentlig krävs:
1) att den är en allmän handling  
2) att den inte är sekretessbelagd. Med sekretessbelagd menas att vem som helst inte kan få tillgång till den utan att det först görs en prövning om sekretess.

Sekretess är till för att skydda vissa enskilda och allmänna intressen. Därför finns vissa preciserade begränsningar av offentligheten angivna i offentlighets- och sekretesslagen. Exempelvis är en sjukhusjournal en allmän handling, men inte en offentlig handling. Vem som helst kan alltså inte få tillgång till den, utan en sekretessprövning. De flesta allmänna handlingar på miljöförvaltningen är offentliga.

Personuppgiftslagen styr hur exempelvis utskrivna datalistor eller digitala dokument med personuppgifter får användas.

Förvaltningslagen reglerar miljöförvaltningens verksamhet. Den innehåller bland annat regler för hur ärenden ska handläggas, rätten att ta del av uppgifter i sitt ärende, hur överklagande av beslut ska gå till. Läs mer om allmänna handlingar på riksdagens webbsida

För kopior av allmänna handlingar som miljöförvaltningen (och andra förvaltningar) gör och lämnar ut, tar vi ut en avgift från den som har begär ut handlingarna. Avgift för annat tas ut enligt Malmö stads taxa för handlingarna och eventuellt porto.


Senast ändrad: