Stadsfastigheter

Stadsfastigheter ansvarar för byggnation och förvaltning av Malmö stads fastigheter för skola, barn-, äldre- och socialomsorg, kultur och fritid.

Stadsfastigheter ansvarar också för att stödja Malmö stads omställning till förnybar energianvändning genom förvärv, byggproduktion och förvaltning av anläggningar för produktion av förnybar energi.

Stadsfastigheter förvaltar cirka 1,8 miljoner kvadratmeter byggnad och 4,9 miljoner kvadratmeter markyta.

Malmö stads fyra övergripande miljömål

Sveriges klimatsmartaste stad

År 2020 ska Malmö stads egen organisation vara klimatneutral och år 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 procent förnybar energi.

Framtidens stadsmiljö finns i Malmö

Malmö ska år 2020 vara ett levande och ledande kunskaps-, demonstrations- och utvecklingscentrum för hållbar utveckling. De som vistas i Malmö ska uppleva en god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft.

Naturtillgångar brukas hållbart

Malmös naturresurser, i form av marken, havet, kalkberggrunden, grundvattnet och den biologiska mångfalden, är värdefulla tillgångar som år 2020 skyddas och brukas på ett hållbart sätt.

I Malmö är det lätt att göra rätt

År 2020 präglas resursanvändningen av hållbarhet och långsiktighet. Det är enkelt att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering för såväl näringslivet, malmöbon som Malmö stads organisation.

Ett av stadsfastigheters viktigaste mål är att minska mängden köpt energi och öka andelen egenproducerad förnybar energi.

Senast ändrad: