Hamnmästarens framtid

Stadsfastigheter söker hyresgäst med publik verksamhet som kan vara med och utforma en ny mötesplats på Bagers plats.

Hamnmästarbostaden är en av de äldsta byggnaderna som stadsfastigheter förvaltar för Malmö stad.  Med sitt läge på Bagers plats ligger byggnaden i händelsernas centrum; i anslutning till Citytunnelns nedgångar vid Centralen, öster om det framtida konsert och kongresscentrat och med närhet till Malmö högskola. I dagsläget är byggnaden tillfälligt flyttad då ett underjordiskt garage byggs på Bagers plats. Hösten 2011 kommer byggnaden att flyttas tillbaka och en trädgård kommer att anläggas i samband med detta. Under våren 2012 planerar stadsfastigheter en genomgripande restaurering av byggnaden. Verksamhet är dock inte fastställd. Detta vill stadsfastigheter utvärdera tillsammans med en framtida hyresgäst som kan vara delaktig i arbetet med att utforma de lokaler som Hamnmästarbostaden ska innehålla.

STADSFASTIGHETER - VISION
Stadsfastigheter är ett affärsområde inom serviceförvaltningen som har till uppdrag att förvalta Malmö stads byggnader. Beståndet består förutom av äldre byggnader såsom Hamnmästarbostaden även av förskolor, skolor och administrativa byggnader. Stadsfastigheters vision för Hamnmästarbostaden är en publik och välkomnande verksamhet för malmöbor, resenärer och turister, unga som gamla. Verksamheten ska tillsammans med byggnadens äldre karaktär skapa en trivsam mötesplats. Byggnadens särart, läge och trädgård ska tas till vara.

FASTIGHETEN HAMNEN 21:138 MALMÖ
Fastigheten har en yta på 845m². Om man står på plats idag ser man  ett öppet underjordiskt garage. Detta kommer under hösten 2011 att förslutas och markarbeten för fastigheten ta vid. Byggnaden kommer att återplaceras på sin ursprungliga plats och en trädgård kommer att anläggas. Ett nytt uthus i trä med teknikrum, förråd och avfallssortering kommer att uppföras väster om huvudbyggnaden.

LAGAR OCH MYNDIGHETSKRAV
Detaljplanen anger att marken är avsatt för kultur, kontor, handel samt samlingslokal och föreningslokal. Planen anger vidare att byggnaden är q-märkt vilket innebär att fasader ska behandlas med varsamhet och i samråd med Stadsantikvarien. Tillbyggnader är inte möjliga att utföra, ej heller kompletterande fönster, dörrar etc. En utrymningstrappa kommer dock att placeras på norrfasaden i anslutning till ett eventuellt varuintag för att uppfylla utrymningskravet från våning 2. Övriga brandkrav i form av brandcellsgränser mm kommer att utredas under arbetets gång. Byggnaden ska göras handikapptillgänglig på bottenvåningen vilket innebär att entrén ska förses med en ramp och handikappanpassad toalett.

TEKNIK
Samtliga nya faciliteter och installationer kommer att uppfylla dagens krav. Ny ventilation i omfattning efter verksamhetens krav kommer att utföras i samband med restaureringen och samtliga elinstallationer kommer att bytas ut. En undercentral med fjärrvärmeanslutning kommer att placeras i uthuset där även elcentral kommer att placeras.
Stadsfastigheter kommer att tillhandahålla anslutningspunkter för VA i byggnaden.

MÖJLIGHETER
Bottenvåningen består av ca 105m² och våning två av ca 75m². I dessa kvadratmetrar ingår trappa och vertikalt schakt. Byggnaden kan betraktas utifrån på sin tillfälliga uppställningsplats väster om Sjömansgården. Besök invändigt är i dagsläget inte möjligt. Bifogade planer anger var det är möjligt att placera våtrum/kök och redovisar de väggar som är bärande och som ska behållas.

HISTORIK
Under 1700-talets senare del utfördes omfattande utbyggnadsarbeten av Malmö hamn. Byggnaden uppfördes 1835 och låg på utfylld mark intill Suellshamnen. Ursprungligen fungerade byggnaden som bostad åt hamnmästaren som skötte tillsynen av hamnen. Exteriört är byggnaden ett exempel på det tidiga 1800-talets klassicistiska arkitektur. Invändigt har byggnaden genomgått förändringar under åren både vad gäller planlösning, detaljer och ytskikt. En trädgård har under alla år legat i anslutning till byggnaden.

BYGGNADEN
Byggnaden är uppförd av tegel och med en spritputsad fasad i ockragul kulör. Taket är klätt med rött taktegel. Ursprungligen har det funnits källare under delar av byggnaden. Efter återflytt av huset kommer endast den äldsta delen av källaren att bevaras av antikvariska skäl. Byggnaden består av ett och ett halvt plan med en vind. Planlösningen bygger på rum i fil med bärande väggar av tegel. Byggnaden har de senaste åren utsatts för en kraftig sättning vilket gjort att byggnaden i dagsläget är skev. Denna skevhet kommer att bestå även efter restaureringen.

TRÄDGÅRDEN
Trädgården ska nyttjas av verksamheten. Den kommer att anläggas under hösten 2011.
Parkeringsmöjligheter för besökare kommer ej att anordnas inom fastigheten. Det är dock möjligt att avsätta enstaka platser för personal på fastighetens västra sida.

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Stadsfastigheter önskar i ett första steg få in tankar och idéer i form av en verksamhetsbeskrivning. Beskrivningen ska redovisa typ av verksamhet och en enkel skiss eller program på hur lokaler och trädgård ska disponeras. I ett andra steg kommer en framtida hyresgäst att tillsammans med stadsfastigheter få möjlighet att utforma de nya lokalerna och trädgården. Bedömd hyresnivå kommer att ligga på ca 2500kr/m², kallhyra. Inflyttning är planerad till våren/sommaren 2012.

För mer information se högerspalt.

JURIDISK OCH EKONOMISK STÄLLNING
Organisationen som bedriver verksamheten ska vara registrerad i organisationsregistret (Bolagsverket) samt inneha F-skattebevis.
Organisationen ska ha fullgjort lagstadgade skyldigheter avseende betalningar för sociala avgifter och skatter.
Dess juridiska ställning kontrolleras i Business Check av beställaren. Kan upplysning inte hämtas via Business Check kommer beställaren att begära in förtydligande med likvärdiga intyg från anbudsgivaren.
Organisation som har annan bolags- eller organisationsform, som exempelvis stiftelse, ideell eller ekonomisk förening, ska visa att företaget har en god och stabil ekonomisk ställning genom att bifoga resultat- och balansräkning samt på begäran kunna tillhandahålla bankgaranti, referens till bank/finansiär eller liknande.

Verksamhetsbeskrivning skickas till:
Carola Lund
Henrik Smithsgatan 13
205 80 Malmö Stad
Kuvertet märks ”Hamnmästarbostaden”

Verksamhetsbeskrivningen ska vara Stadsfastigheter tillhanda senast 2011-04-18.

Läs mer (pdf, 1.5 MB)

Senast ändrad: