Stadsmätningsavdelning

IT-enheten

Enheten ansvarar dels för drift, underhåll, support för kontorets IT-system.

Mätningsenhet

Enheten ansvarar för stadens mätningsväsende inklusive referensnät samt för nybyggnadskartor. De viktigaste uppgifterna är uppdatering av kartdatabaser, service enligt PBL med bland annat utstakning av byggnader samt övriga mätningsuppdrag framförallt till stadens förvaltningar.

Geodataenhet

Enheten ansvarar för uppbyggnad, förvaltning och distribution av geografiska databaser och produkter därur som grundkartor, specialkartor och GIS-analyser.

Vidare ansvarar man för förslag till namnsättning av gator och platser i Malmö, adressättning och förande av byggnadsregister.

Utveckling av system och applikationer för Geografisk IT, GIT. Enheten är ett kompetens- och resurscenter inom GIT för alla stadens förvaltningar.

Kommunal lantmäterimyndighet, KLM

Enheten är en självständig myndighet med ansvar för fastighetsbildning och fastighetsregister inom Malmö stad. Man utför även vissa uppdrag i anslutning till sin verksamhet som t ex upprättande av fastighetsplaner mm. Enheten deltar aktivt i plan- och byggprocessens olika moment med fastighetsrättslig kompetens.  

Arkivenheten

Arkivenheten ansvarar för kontorets arkivhållning och enhetschefen har en speciell roll som arkivansvarig för förvaltningen. Förutom arkiveringsuppgifter har enheten en viktig servicefunktion gentemot allmänhet och professionella kunder.

Senast ändrad: 2021-02-02 13:43