Strategienhet 2

Strategiavdelningen ansvarar för strategiska och översiktliga planeringsfrågor. Hit hör den kommunomfattande översiktsplaneringen och engagemang i regionala planeringsfrågor. För stadsutvecklingsfrågor även EU-samarbete, FOU-frågor och kontorsövergripande värdegrundsarbete. Avdelningen svarar också för övergripande planering inom områdena bostadsförsörjning, energi, naturvård, landskapsplanering och trafik samt lokaliseringsutredningar med mera.