$left
$middle

Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd

Avdelningen har fyra enheter: Ekonomi och utveckling, HR-enhet, Kommunikationsenhet, Arkiv och kansli

Avdelningschef

Avdelningschef är Hanna Winsa

Ekonomi och utveckling

Enheten omfattar områdena ekonomi, IT och utveckling av VP-process, ledningsprocesser, uppföljning med mera. Enheten ansvarar för den ekonomiska handläggningen inom förvaltningen utifrån stadens gemensamma budgetprocesser. Enheten ansvarar också för hela stadsbyggnadskontorets IT-verksamhet. Ekonomi och utvecklingsenheten ger stöd och råd till direktör och avdelningsledningar inom verksamhetsområdet, och utarbetar övergripande policys och riktlinjer.

HR-enhet

HR-enheten ansvarar för den personaladministrativa handläggningen inom förvaltningen utifrån stadens gemensamma HR-processer. Enheten utarbetar övergripande policys och riktlinjer inom verksamhetsområdet och ger stöd och råd till direktör och avdelningsledningar inom HR-området.

Kommunikationsenhet

Kommunikationsenheten stödjer stadsbyggnadskontorets verksamheter med intern och extern kommunikationsrådgivning, mediekontakter, omvärldsbevakning, och studiebesöksverksamhet. Enheten leder och samordnar arbetet med intranätet, externa webbplatsen malmo.se samt producerar text, bild, film och layout. Till enheten hör också ett digitaltryckeri.

Arkiv och kansli

Enheten svarar bland annat för juridiskt stöd och sekreterarskap till stadsbyggnadsnämnden och direktören, juridiskt stöd åt kontorets verksamheter samt post- och diariehantering. Enheten ansvarar också för förvaltningens arkivhållning, informationssäkerhet och informationsförvaltning och har också en servicefunktion för Malmöborna genom arkivets kunddisk.