$left
$middle

Stadsarkitektavdelning

Avdelningen har fem enheter; tre inom bygglov, en för bostadsanpassning och en för kund- och byggadministrativt stöd.

Avdelningschef

Avdelningschef är Anna-Carin Mårtensson

Bygglovenheter

Tre enheter ansvarar för handläggande av bygglov i överensstämmelse med gällande lagar och framtagna översikts- och detaljplaner. Bygglovsenheterna har olika specialinriktningar med bemanning som svarar upp mot det uppdrag som ligger på varje enhet. De är sammansatta av olika yrkeskompetenser som kompletterar varandra och borgar för en bred professionell bedömning av alla typer av ärenden. Handläggarna har ett serviceinriktat uppdrag och svarar för expertrådgivning och information inom området. I bygglovshandläggarnas uppgifter ingår även att delta med sin specialistkompetens och erfarenhet i detaljplaneprocessen

Enheten för Bostadsanpassning

Enheten för Bostadsanpassning ansvarar för handläggning av ärenden rörande bostadsanpassning.

Stadsarkitektavdelningen arbetar också med tillgänglighetsfrågor i övrigt.

Kund- och Byggadministrativt stöd

Enheten för Kund- och Byggadministrativt stöd ansvarar för att säkerställa ärendehanteringen inom bygglovprocessen avseende administration, uppföljning, statistik och kundinformation.

sv