$left
$middle

Årsrapporter för nämnderna

Årsrapporten är en sammanfattning av de granskningsinsatser som berört nämnder och styrelsen under verksamhetsåret.

Efter bokslutsgranskningen har årsrapporter upprättats och översänts till samtliga nämnder och styrelsen.

Årsrapporten innehåller en redovisning av samtliga granskningsinsatser som berört nämnden/styrelsen under verksamhetsåret.

En enhetlig modell, som innehåller en tregradig skala, har utarbetats för att bedöma nämndens/styrelsens ledning, styrning, uppföljning och interna kontroll av verksamhet, ekonomi och rutiner.

sv