Revisionsrapporter 2002-2014

2014

Försörjningsstöd (pdf, 436.1 kB)
Tomtmark (pdf, 4.4 MB) 
Malmöfestivalen (pdf, 495.8 kB)
Stadsfastigheter och kunderna (pdf, 391.5 kB)
Inlärning tidiga åtgärder (pdf, 614.9 kB)
Valen 2014 (pdf, 262 kB)
Upplåtelse Offentlig plats (pdf, 223.6 kB)
Rapport Fritidshem (pdf, 594.9 kB) 
Jämställdhetsintegrering (pdf, 319.6 kB)
Rapport Sociala lägenheter (pdf, 263 kB) 
Rapport Studie och yrkesvägledning (pdf, 309.3 kB) 
Rapport Risker med biltransporter (pdf, 236.7 kB) 
Rapport Intern kontroll (pdf, 498.5 kB)
Rapport Representation (pdf, 384.2 kB)

2013

Rapport Hemlöshet (pdf, 606.1 kB) 
Rapport Framgångsrikt genomförda gymnasiestudier (pdf, 699.1 kB)
Rapport JobbMalmö (pdf, 335 kB) 
Rapport Malmö stads finansverksamhet (pdf, 441.1 kB) 
Rapport Kompetensförsörjning förskola (pdf, 251.6 kB) 
Rapport Stadens miljöarbete (pdf, 221.9 kB) 
Rapport Eurovision Song Contest (pdf, 255.2 kB) 
Rapport Tillämpning av nya PBL (pdf, 256.6 kB) 
Rapport Kränkande behandling (pdf, 5.6 MB) 
Rapport Uppföljning IT-granskningar (pdf, 244.7 kB) 

2012

Ungas psykiska hälsa (pdf, 433.4 kB)
Stora investeringsprojekt (pdf, 242.2 kB) 
Kvaliteten på skolmaten (pdf, 195.4 kB) 
Markanvisningspolicyn (pdf, 10.4 MB)
Fristående förskolor (pdf, 191.4 kB)
Föreningsbidrag (pdf, 129.4 kB)
Anhörigstöd (pdf, 124.2 kB)
Kvalitet förskola (pdf, 179.8 kB)
Malmö stad och konkurrenslagen (pdf, 200.9 kB)
Upphandlingar (pdf, 7.9 MB)
Särskilt boende (pdf, 155.3 kB)
Omstruktureringsanslag (pdf, 100.3 kB)
Chefsfrågor (pdf, 62.1 kB)
Institutionsplaceringar (pdf, 188.9 kB)
Hemtjänsten (pdf, 128.2 kB)

2011

Miljönämndens inspektionsverksamhet (pdf, 323.9 kB)
Organiserad brottslighet (pdf, 160.9 kB)
Valnämnden (pdf, 165 kB)
Viss upphandlingsverksamhet (pdf, 552.8 kB)
Exploateringsprocessen (pdf, 247.9 kB)
Driftprojekt (pdf, 390.4 kB)
Driftprojekt (pdf, 879.6 kB)
Miljönämnden (pdf, 728.2 kB)
Kvalitet & uppföljning i äldreomsorgen (pdf, 380.4 kB)
Tillståndsenheten (pdf, 201.2 kB)
Öppenvård för barn (pdf, 683.7 kB)
MIPIM (pdf, 214.7 kB)
Investeringsprojekt (pdf, 297.7 kB)

2010

Avtalshantering (pdf, 108.2 kB)
Miljönämnden (pdf, 10.4 MB)
Uppföljning av mutor (pdf, 284.9 kB)
Policy och riktlinjer mot mutor (pdf, 1.9 MB)
EU-projekt -ändamålsenlighet (pdf, 164.2 kB)
Elever som inte når målen (pdf, 312 kB)
Likställighet inom äldreomsorgen (pdf, 327.2 kB)
Telefonservice - tillgänglighet (pdf, 178.8 kB)
Kulturskolan (pdf, 279 kB)
Finansiering av underhållsbehov (pdf, 210.1 kB)
Trygghet och säkerhet i stadsmiljön (pdf, 164.7 kB)
Unga lagöverträdare (pdf, 97 kB)
Barn som far illa (pdf, 186.5 kB)
Kvalitet förskola (pdf, 311.1 kB)   Bilaga 1 (pdf, 34.7 kB)   Bilaga 2 (pdf, 33.2 kB)
Elever med särskilda behov (pdf, 475.5 kB)
Obligatorisk särskola (pdf, 318.7 kB)

2009

Förorenad mark (pdf, 892 kB)
Trafikmiljö (pdf, 223.7 kB)
Hemlöshet (pdf, 271 kB)
Policy och riktlinjer mot mutor (zip)  Bilaga (zip)
Föreningsbidrag (pdf)
Information till äldre och deras rättigheter (pdf)
Anlagda bränder och skadegörelse i skolorna (pdf)
Investeringar (pdf, 132.4 kB)
Momsredovisning  (pdf, 441.4 kB)Bilaga (pdf, 319.9 kB)
Insatser för barn med psyko-/sociala problem (pdf, 714.6 kB)
Arbetscentrum (pdf, 270.4 kB)
Underhåll i Malmö (pdf, 355.5 kB)
Introduktion (pdf, 219.3 kB)
Anläggningsredovisning (pdf, 96.3 kB)
Kvalitetsredovisning (pdf, 309.9 kB)
Driftprojekt (pdf, 94.9 kB)
Betygsättningen (pdf)

2008

Barn och ungdomars psykiska hälsa (pdf, 405.6 kB)
Trygghet och säkerhet för äldre (pdf, 258 kB)
Annestad (pdf, 325.1 kB)
Kommunstyrelsens uppsiktsfunktion (pdf, 301 kB)
Löpande granskning (pdf, 83.2 kB)
Avstämningsrutiner (pdf, 4.2 MB)
Stöd för återång till ett normalt liv (pdf, 361.8 kB)
Kollektivtrafiken i Malmö (pdf, 168.6 kB)
Kvalitetsuppföljning LSS (pdf, 197.7 kB)  Bilaga 1 (pdf, 15.9 kB)     Bilaga 2 (pdf, 24.4 kB)
Betygsutveckling (pdf, 430.2 kB)
Infrastrukturunderhåll (pdf, 327.9 kB)
Anpassning till klimatförändringar (pdf, 106.6 kB)
Likställighetsprincipen inom förskola (pdf, 136.3 kB)
Stödfunktioner inom skolan (pdf, 93.6 kB)
Riskbedömning Stadion (pdf, 200.4 kB)
Vården och omsorgen (pdf, 183.5 kB)

2007- Uppföljning IT-säkerhet
2007 - Granskning av rutiner och modeller för kalkylering och redovisning
2007 - Granskning av upphandling inom Stadsfastigheter
2007 - Hamnverksamhet - riskanalys
2007 - Redovisningsrutiner
2007 - Kvalitet i grundskolan
2007 - Ekonomistyrning SDF Hyllie
2007 - Miljöarbetet
2007 - Kalkylering
2007 - Investeringsprocessen
2007 - Upphandlingsverksamheten
2007 - Samverkan vid extraordinära händelser
2007 - Fritidsverksamheten
2007 - Verksamhetsmått/Benchmarking inom äldreomsorgen
2007 - Ekonomiskt bistånd
2007 - Kvalitet i förskolan
2007 - Fritidsnämndens hantering av periodiskt underhåll av fritids- och idrottsanläggningar
2007 - Stadsbyggnadskontorets verksamhet
2007 - Malmö stads kvalitetssystem
2007 - Företagshälsovård/Hälsofrämjande åtgärder
2007 - Elever med behov av extra stöd
2007 - Ekonomiskt bistånd, etapp 2
2007- Åtgärder för barn och ungdomar med syfte att förebygga brott

2006 - Personlig assistans
2006 - Välfärd för alla
2006 -  Hemtjänst/-sjukvård, rehabinsatser i ordinärt boende
2006 - Daglig verksamhet enligt LSS
2006 -  Kulturnämndens kulturstödsverksamhet 
2006 - Ekonomiskt bistånd
2006 - Miljönämnden i en jämförelserevision
2006 - IT-revision - uppföljning säkerhet 2006
2006 - Skolverkets inspektion av grundskolan
2006 - Skolverkets inspektion av gymnasieskola och vuxenutbildning
2006 - Tillsyn enskild förskola
2006 - Elever med behov av stöd
2006 -  Debiteringsenheten 
2006 - Risk och känslighetsanalys för Malmö stad 
2006 - Uppföljning Livsmedelstillsynen
2006 - Uppföljning Procapita och Kundakt
2006 - Kommunens styrning av hel- och delägda bolag

2005-31    Intern ledning, styrning och kontroll
2005-30    Ekonomihandbokens ändamålsenlighet
2005-26    Upphandlingar
2005-25    Agenda 21
2005-24    Åtgärder för att höja förvärvsfrekvensen
2005-23    Infrastrukturunderhåll
2005-21    Planering/utveckling av särskilda boenden
2005-20    Beslut om särskilt boende
2005-19    Malmö stads EU-arbete
2005-15    Fritidsnämnden, SDF Hyllie och Oxies miljöledningssystem
2005-14    Inköpsprocessen av värdeföremål på Malmö Konstmuseum och Malmö Museer
2005-12    Kö till förskolan
2005-11    Överförmyndarnämndens verksamhet
2005-9      Planering och byggande av bostäder
2005-8      Granskning av projekt
2005-2      Miljöövervakningen

2004-33    Årlig löpande granskning
2004-32    Psykiskt störda missbrukare
2004-31    Hemlöshet - granskning 2004
2004-30    Upphandling vid Servicenämnden
2004-27    Individuella program på gymnasieskolan
2004-26    Ohälsa inom vården - uppföljning av 2003 års granskning
2004-25    Stadsdelsfullmäktiges Institutionsplaceringar
2004-24    Malmö Stadsarkiv
2004-23    Miljöledningssystem i SDF Kirseberg, Centrum och Västra Innerstaden
2004-22    Uppföljning av ramavtalstrohet
2004-21    IT-säkerhet - uppföljning av tidigare granskningar
2004-19    Jämställdhet och integration inom förskolan - SDF Fosie och Hyllie 
2004-15    Malmö stads Naturvårdsarbete
2004-13    Ofullständiga betyg i gymnasieskolan
2004-2      Magasin M2
2004-1      VA-verkets verksamhetsledningssystem

2003-27    SDF  Fosies miljöledningssystem
2003-26    IT-systemet för utbildningsadministration (ELIT)
2003-25    IT-system för Vård och Omsorg (Origo)
2003-23    Livsmedelstillsynen i Malmö stad
2003-22    IT-support, Kommuntjänster
2003-21    IT-drift, Kommuntjänster
2003-20    Ansvarsfördelningen mellan Fritidsförvaltningen och SDF
2003-18    P2006 Ohälsa
2003-17    Kvalitetsarbetet - uppföljning
2003-16    Stadsfastigheters hyressättningsmodeller
2003-13    Miljöprogram för Malmö stad 1998-2002
2003-12    Bygglovsverksamheten vid Malmö Stadsbyggnadskontor
2003-11    Systemförteckning
2003-10    Efact - elektronisk hantering av fakturor
2003-9      Marakanda - elektroniskt system för inköp
2003-8      Basgranskning SDF Rosengård
2003-7      Basgranskning SDF Hyllie
2003-6      Budgetprocess och resursfördelning avseende fritidsaktiviteter, jämförelse med Köpenhamns kommun
2003-5      Införandet av miljöledningssystem i Malmö stads förvaltningar och bolag
2003-4      Granskning av sex grundskolor
2003-3      Gatukontorets KMA-system
2003-2      Malmö museers kassahantering
2003-1      Lokalt investeringsprogram för ekologisk omställning och utveckling 1998-2001

2002-28    Granskning av miljöutredningar, miljöpolicies och miljömål
2002-24    Stadsfastigheters säkerhetsarbete
2002-23    P2006 - Integration och jämställdhet
2002-21    IT-system för Barn och Ungdom
2002-20    Ekonomistyrning av fritidshem - en jämförelse med Köpenhamns kommun 
2002-19    Malmö stads webbplats och intranät
2002-18    IT-system för vård och omsorg
2002-17    DART - databas för arbetssökande
2002-16    Dokumenthanteringssystemet DocuLive 
2002-15    Miljöförvaltningens Miljöledningssystem
2002-14    Malmö stads miljöpolicy - Granskning av de kommunala bolagen
2002-13    Basgranskning SDF Limhamn/Bunkeflo 
2002-12    Basgranskning SDF Husie
2002-11    Granskning av miljöutredningar, miljömål och miljöpolicys
2002-10    Granskning av Malmö stads kvalitetsarbete
2002-09    Arbets- och utvecklingscenter - AUC - i Malmö
2002-06    SDF Limhamn/Bunkeflos Miljöledningssystem
2002-05    Flyga över vatten
2002-04    Bo01

Senast ändrad: